Klimatneutrala Växjö

Att minska utsläppen av växthusgaser och lindra effekterna av klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Klimatförändringarna påverkar också andra områden, såsom biologisk mångfald och folkhälsa.

Växjö kommun siktar på att vara en fossilbränslefri kommun senast 2030. Det första beslutet om ett fossilbränslefritt Växjö togs redan 1996 i full politisk enighet. Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 anger att det ska vara möjligt att leva i Växjö utan negativ klimatpåverkan år 2030. I det klimatkontrakt Växjö har signerat står det att kommunen ska vara klimatneutral till 2030.

Växjös geografiska klimatpåverkan

Tack vare att Växjö tidigt påbörjade omställningen från olja till bioenergi i den lokala energiproduktionen har de lokala utsläppen av koldioxid minskat snabbat till låga nivåer. Ett stort steg togs 2019 när Växjö Energi helt slutade använda fossil energi, och numera enbart producerar energi från förnybara källor. Det innebär också att Växjös största utmaningar för ett klimatneutralt Växjö är att minska utsläppen från transportsektorn, samt att minska utsläppen av metan och lustgas. Dessa utsläpp kommer huvudsakligen från avfall och jordbruk. Medan det är troligt att utsläppen av koldioxid närmar sig noll till 2030 väntas det vara svårare med de andra växthusgaserna. Dessa utsläpp kan i stället kompenseras för genom den satsning på infångning och lagring av koldioxid som Växjö Energi jobbar med.

Växjö energis satsning på koldioxidinfångning.

Samhällsplaneringen central i omställningen

För att nå framgång i att minska utsläppen arbetar Växjö kommun med ökad andel förnybar energi, effektivare energianvändning och förbättrade möjligheter för hållbart resande. Växjös samhällsplanering är därför väldigt viktig, då det är genom den förutsättningar skapas för du som bor, lever och verkar i Växjö att leva mer klimatsmart.

Klimatanpassningsplan för Växjö kommun

Planen beskriver hur ett framtida klimat påverkar kommunen och vilka konsekvenser det kan medföra för kommunens verksamheter. Kommunen planerar verksamheten med hänsyn till de konsekvenser som ett förändrat klimat innebär eller kan innebära, för att på så vis mildra eventuella negativa effekter eller kostnader men också ta tillvara på nya möjligheter.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022