Luftkvaliteten i Växjö

Luften i städer innehåller till exempel kvävedioxid, partiklar och bensen. Föroreningarna kommer både från utsläpp på kontinenten och i vår närhet, mest från vägtrafik, industri- och förbränningsprocesser.

Det finns olika former av gränsvärden för luftföroreningar att förhålla sig till: juridiskt bindande miljökvalitetsnormer och politiskt beslutade miljökvalitetsmål.

Växjö kommun kontrollerar att dessa gränsvärden inte överskrids och att man tar hänsyn till luftkvaliteten när man bygger nya vägar och bostadsområden. Tidigare års mätningar har varit en av drivkrafterna för att etablera fjärrvärme och gågator.

I Växjö ligger nuvarande halter av kvävedioxid, partiklar och bensen klart under miljökvalitetsnormerna. Mätningar görs av miljö-och hälsoskyddsavdelningen i samarbete med Kronobergs luftvårdsförbund.

Även vedelning kan vara en stor källa om man eldar på fel sätt. Många människor drabbas av sjukdomar och besvär till följd av dålig luft.

Elda på rätt sätt.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022