Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Skog

Växjö kommun äger idag ca 3 900 hektar skogsmark. En övervägande del av innehavet är beläget nära bebyggelse runt Växjö stad och kommunens övriga tätorter och nyttjas flitigt för friluftsliv.

Kring Växjö stad ägs nästan all tätortsnära skog av kommunen. Det sker en ständig förändring av skogsmarksarealen främst beroende på försäljning av mark för byggnation samt strategiska köp för kommande exploatering eller bytesmark. Siffrorna ska därför ses som ungefärliga uppgifter. Det kommunala skogsinnehavet har enligt skogsbruksplanen följande
uppdelning:

  • Produktionsskog 650 ha (17%)
  • Naturreservat 665 ha (17%)
  • Vattentäktsområdet Lagan 370 ha (9%)
  • Rekreationsskog 1750 ha (44%)
  • Parkskog 500 ha (13%)

Totalt ca 3900 ha

Tekniska nämnden har det formella ansvaret för kommunens skogsbruk.

Skogen sköts av egen personal medan all maskinell avverkning och transport handlas upp av olika entreprenörer. Frågor, önskemål och synpunkter från allmänheten utgör en viktig del av arbetet med kommunens skog.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Hållbarhet och miljö