Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Stadigvarande tillstånd till allmänheten

För att få servera alkoholdrycker till allmänheten behöver man ett serveringstillstånd. Ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ansöker man om hos kommunen. Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills vidare under förutsättning att serveringen bedrivs i enlighet med alkohollagens bestämmelser.

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss. Ni kommer enklast i kontakt med oss genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon  0470-410 00 eller mejla till alkinbox@vaxjo.se.

När behöver jag serveringstillstånd?

För servering av alkoholdrycker till allmänheten krävs ett serveringstillstånd som beslutas av den kommun där serveringstillståndet är beläget. Ett stadigvarande serveringstillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (säsongstillstånd).

Stadigvarande serveringstillstånd gäller tillsvidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Krav på sökande

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Det krävs också att man som sökande kan verifiera hela finansieringen av en verksamhet.

En sökande måste ha rätt att disponera den lokal samt tillhörande lokaler och kök som sökande avse bedriva sin verksamhet i, serveringsstället.

Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Ansökan handläggs och beslutas av kommunen. Handläggningen är relativt omfattande och innefattar bland annat ett flertal remisser till andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Kronofogden med flera. Den genomsnittliga handläggningstiden kan uppskattas till cirka två-tre månader. Det finns ingen möjlighet att under handläggningstiden få ett tillfälligt tillstånd. Möjligheterna för dig att påskynda förfarandet är att se till att allt relevant material medföljer ansökan och betala ansökningsavgiften.

Om ni ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd i en lokal där det tidigare inte funnits ett serveringstillstånd är det nämnden för arbete och välfärd som är beslutsfattare i ärendet. Nämnden har sammanträde en gång i måndagen. Vid en sådan ansökan rekommenderar vi er att skicka in er ansökan i god tid till att ni avser öppna verksamheten.

Enligt den nya alkohollagen kan den som har stadigvarande serveringstillstånd anordna provsmakning av alkoholdrycker och rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps efter anmälan till kommunen.

Provsmakning

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avser erbjudan.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av egenproducerade drycker.

Provsmakning avser endast en liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Vid provsmakning ställs inget krav på matservering. Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Om du vill anordna provsmakning, kontakta då kommunens alkoholhandläggare för mer information och för att få ansökningsblankett. Om ni innehar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för de drycker ni avser att erbjuda provsmakning av, glöm inte att anmäla till kommunen de tillfällen ni ska bedriva provsmakning av alkoholdrycker.

Kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Det handlar enbart om att som snaps kunna servera vad som i allmänt tal benämns brännvin, som har kryddats på restaurang enligt eget recept. Brännvin är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande tillställningar.

En anmälan om kryddning av snaps görs till kommunen innan man kryddar spritdrycken. I anmälan ska det framgå vilken spritdryck samt vilka kryddor man avser att använda.

Gemensam serveringsyta

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan tillsammans med andra tillståndshavare ansöka om att få utnyttja en gemensam serveringsyta. Ansvaret för hela serveringsytan är då gemensamt - för ordning, nykterhet, tillsyn och att underårig inte serveras.

Pausservering

Du som driver exempelvis en teaterverksamhet kan få serveringstillstånd för servering av vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck i foajén till en teater- eller konsertlokal. Det finns inga krav på att det samtidigt ska finnas matservering. Dock får alkoholservering endast ske i pausen i en pågående föreställning. Det är alltså inte tillåtet med alkoholservering före eller efter en föreställning.

Uteservering

Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare – du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering.

För att du ska få tillstånd krävs det att uteserveringen

  • till största delen består av sittplatser vid bord
  • erbjuder servering av lagad mat
  • ligger i anslutning till din serveringslokal
  • är avgränsad på ett sätt som gör det tydligt för gästerna när de befinner sig på serveringen och utanför den
  • kan överblickas av serveringspersonalen.


Det är ditt ansvar som tillståndshavare/restaurangägare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Kunskapsprovet för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är på 60 frågor och berör områdena; Mat och utrustning, Servering, Tillsyn och Alkoholpolitik. Kontakta alkoholhandläggare för att få instuderingsmaterial till kunskapsprovet samt för tidsbokning.

Kostnaden för ett kunskapsprov – stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är 1 500 kronor och då ingår tre försök. Man har tre försök på sig att genomföra kunskapsprovet med godkänt resultat.

Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen skall bedrivas. Varje kommun har egna ansökningsblanketter för olika typer av serveringstillstånd.

Stadigvarande serveringstillstånd, ansökan

Stadigvarande serveringstillstånd - verksamhetsbeskrivning, ansökan

Stadigvarande serveringstillstånd - finansieringsplan

Serveringsansvarig personal, anmälan

Kryddning av snaps, anmälan

Gemensamt serveringsutrymme, ansökan

Cateringlokal, anmälan

Förändring i restaurangverksamhet, anmälan

Provsmakning på serveringsställe, anmälan

Provsmakning på tillverkningsställe, anmälan

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Avgiften ska betalas i förskott och vara kommunen tillhanda innan handläggningen påbörjas. Avgiften betalas via bankgiro 5037-2598. Bolagets/föreningens organisationsnummer ska anges vid rubriken meddelande. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

Avgiften för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är 9 000 kronor.

Läs mer om Aktuella taxor och avgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020