Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen 

Avgifter vid ansökan om serveringstillstånd och taxa för tillsyn av alkoholservering.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-16 om ny taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (§ 21, dnr 2020-00767).

Avgifterna baseras, med få undantag, på en timtaxa på 800 kronor per handläggningstimme och handläggningstid för respektive ärendetyp.

Ansökningsavgifter betalas i förskott

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd ska betalas i förskott. Handläggningen påbörjas när ärendet är betalt.

Avgiften betalas via bankgiro 5037-2598. Bolagets/föreningens organisationsnummer ska anges vid rubriken meddelande. I listan nedan framgår vilken summa som gäller för varje typ av ärende.

Eventuell avgift för kunskapsprov faktureras i efterhand.

Frågor om betalning

Om du har frågor är du välkommen att kontakta alkoholhandläggarna genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller mejla till alkinbox@vaxjo.se.

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd (tillståndsprövning)

Stadigvarande tillstånd

 • Nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutna sällskap, cateringverksamhet till slutet sällskap samt provsmakningstillstånd – 9 600 kronor
 • Ansökan om permanent ändring av stadigvarande serveringstillstånd avseende serveringslokal, alkoholdryck och serveringstid - 4 800 kronor
 • Nyansökan, tillstånd för cateringverksamhet om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen samt tillstånd för stadigvarande serveringstillstånd om sökande redan har cateringtillstånd - 4 800 kronor
 • Ansökan om tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende uteservering, alkoholdryck och serveringstid samt tillfällig servering till allmänheten av den som har stadigvarande tillstånd till slutet sällskap. Ändringen avser en period på max 48 timmar. Ett tillfälle per ansökan och max tre tillfällen inom 12 månader från första tillfället – 800 kronor
 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme - 4 800 kronor
 • Tillfällig utökning av stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap till att omfatta servering till allmänheten - 2 000 kronor
 • Nyansökan stadigvarande pausservering - 8 800 kronor
 • Nyansökan stadigvarande pausservering om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen - 4 800 kronor
 • Ansökan om provsmakning (tillverkare) enligt 8 kap 7 § alkohollagen - 8 800 kronor

Tillfälliga tillstånd allmänheten

Tillsyn kan komma att ske, enligt regelverk för rörlig tillsynsavgift (se nedan)

 • Tillfälligt tillstånd för ideella föreningar 1 dag - 500 kronor
 • Tillfälligt tillstånd 1 - 4 dagar i följd - 4 000 kronor
 • Tillfälligt tillstånd 5 dagar eller fler i följd - 4 800 kronor
 • Provsmakningstillstånd för partihandlare - 4 000 kronor
 • Provsmakningstillstånd för tillverkare - 4 000 kronor
 • Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme, avgift per tillståndshavare - 2 000 kronor
 • Tillfällig pausservering 1-4 dagar. Upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället - 4 000 kronor
 • Tillfällig pausservering 5 eller fler dagar i följd, max 3 månader under ett kalenderår - 4 800 kronor
 • Tillfällig pausservering 1-4 dagar. Upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället, om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen - 2 000 kronor
 • Tillfällig pausservering 5 eller fler dagar i följd, max 3 månader under ett kalenderår, om sökande redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen - 2 800 kronor

Tillfälliga tillstånd slutet sällskap

Tillsyn kan komma att ske, enligt regelverk för rörlig tillsynsavgift

 • Tillfälligt tillstånd - 2 400 kronor
 • Tillfälligt tillstånd för ideella föreningar - 500 kronor


Kunskapsprov - tre tillfällen

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet, 1 600 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, 1 000 kronor.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, tillstånd för pausservering och tillstånd för provsmakning, 500 kronor.

Anmälan

 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden/styrelse med 50 procent eller mer - 4 800 kronor
 • Anmälan om ändrade ägarförhållande/styrelse med mindre än 50 procent, byte av driftsansvarig - 4 000 kronor
 • Anmälan provsmakning (tillståndshavare) - 600 kronor
 • Anmälan kryddning av snaps (tillståndshavare) - 600 kronor
 • Anmälan om lokal för catering (lokaler avsedda för allmänheten) - 800 kronor
 • Anmälan folköl detaljhandel/servering - 1 200 kronor
 • Anmälan minibar/rumsservering – 0 kronor
 • Anmälan om serveringsansvarig personal - 0 kronor

Restaurangrapporter, påminnelser

Påminnelseavgift för restaurangrapport inlämnad efter 1 mars dock senast 1 april – 2 000 konor

Avgifter för tillsyn

För tillsyn av serveringsställen med stadigvarande tillstånd till allmänheten och slutna sällskap tas en tillsynsavgift ut som är uppdelad i två delar: en fast årlig avgift och en rörlig avgift.
För tillsyn kväll, helg, afton och helgdag tas en avgift ut med 1,5 gånger timtaxan.

Fast årlig avgift för tillsyn

I den fasta årliga avgiften ingår inre tillsyn enligt tillsynsplan (dvs. inte inre tillsyn på förekommande anledning), förebyggande tillsyn och rådgivning.

 • Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringstillstånd – 2 000 kronor
 • Tilläggsavgift för tillståndshavare med serveringstid klockan 01.00 - 02:00 - 1 000 kronor
 • Tilläggsavgift för tillståndshavare med serveringstid efter klockan 02:00 - 2 000 kronor
 • Tillsyn för detaljhandel/servering av folköl - 1 000 kronor

Rörlig tillsynsavgift

Utöver den fasta årliga avgiften tillkommer rörlig tillsynsavgift. Avgiften beräknas genom att handläggningstiden för tillsyn multipliceras med en timtaxa på 800 kronor per timme, max två timmar per tillfälle. Tillsynsfrekvens fastställs i nämndens tillsynsplan.

Tilläggsavgift tillkommer för extra tillsyn på förekommande anledning som medför extra tillsyn utöver den planerade. Avgift för extra tillkommande tillsyn beräknas genom att den faktiska tidsåtgången för handläggning av ärendet multipliceras med en timtaxa på 800 kronor per timme. När extra tillsyn utöver den planerade inleds meddelas tillståndshavaren skriftligt om att extra tillsyn inleds samt att tillsynen debiteras enligt timdebitering för den faktiska handläggningstiden i ärendet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2021