Undersökningar vid före detta Åryds glasbruk

Utredningar visar att marken behöver saneras. Kommunen planerar att ansökan om staliga medel för sanering under 2021.

Vid glasbruket i Åryds bedrevs i början på 1900-talet glasbruksverksamhet. Området har undersökts med hjälp av statliga bidrag. Sveriges geologiska undersökning (SGU), länsstyrelsen och kommunen har varit delaktiga. De genomförda utredningarna har visat på höga halter av framförallt arsenik och bly vid det tidigare glasbruket. Det finns på glasbrukstomten ett område som är inhägnat och ett område som är skyltat där man inte bör vistas eftersom det finns höga arsenikhalter i marken.

Utredningarna som är gjorda har visat att det finns behov av marksanering. Eftersom det inte finns kvar någon ansvarig för föroreningen kan saneringen bara genomföras om statliga medel beviljas. Det finns i regionen flera glasbruk med behov av statliga medel för utredning och sanering. Planen är att medel från Naturvårdsverket ska sökas för Åryds glasbruk under 2021.

För mer information, kontakta oss via telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter) eller info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2021