Avloppsvatten från verksamheter

Kommunala reningsverk är främst byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Om en verksamhet släpper ut vatten med ämnen som inte reningsverket kan behandla, kan det påverka reningsprocessen. Det i sin tur påverkar sjöar och vattendrag och kvaliteten på slammet.

I allvarliga fall kan det leda till att stora mängder spillvatten måste släppas ut orenat till naturen. I mindre allvarliga fall skadas inte reningsprocessen, men ämnena renas inte bort. Istället följer de med det renade vattnet direkt ut i sjön eller vattendraget där vattnet släpps ut.

Ämnena kan också fastna i slammet som återanvänds som växtnäring. Om slammet innehåller för höga halter av otillåtna ämnen, får det inte användas som växtnäring. Då måste man istället ta hand om det på annat, särskilt sätt.

Spillvatten och dagvatten

Det finns två typer av avloppsvatten - spillvatten och dagvatten.

Spillvatten

Spillvatten kommer både från hushåll, verksamheter och industrier. Hushållsspillvatten kommer från toaletter, bad, dusch, disk och tvätt. Innehållet i spillvatten från industrier varierar, beroende på hur det uppstår och till vad det har använts. Gemensamt för de olika typerna av spillvatten är att det leds till avloppsreningsverk och renas innan det släpps ut.

Om avloppsvattnet från en verksamhet har höga halter av oönskade ämnen krävs det rening av vattnet, innan det släpps till det kommunala spillvattennätet. Vilken rening som krävs beror på vilka ämnen avloppsvattnet innehåller.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som avleds från vägar, tak, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten ska inte renas i avloppsreningsverk utan ledas till närmaste vattendrag eller sjö. På vissa platser renas det i dagvattendammar innan det rinner vidare ut i vattendragen.

Vanliga ämnen som kan påverka spill- och dagvatten

Olja

Oljehaltigt vatten måste först renas i en oljeavskiljare för att få släppas till avloppet.

Fett

Avloppsvattnet från livsmedelsverksamheter innehåller ofta mycket fett. För att samla upp fett innan det når ledningsnätet ska en fettavskiljare vara installerad.

Skurvatten

Skurvatten från rengöring av lokaler innehåller ofta för höga halter av metaller.

Riktvärden för utsläpp till kommunalt avlopp

För att underlätta bedömningen av vad en verksamhet får släppa ut till avloppsreningsverket eller till dagvatten, har Växjö kommun tagit fram riktvärden för flera ämnen och parametrar. Riktlinjerna är ett tillägg till Växjö kommuns ”Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen” (ABVA).

Kommunens riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten finns under rubriken Relaterade dokument.

 • blästring, till exempel av husfasader och broar
 • brunnsborrning, till exempel för bergvärme
 • fasadrengöring och klottersanering
 • fordonstvätt och avspolning av fordon
 • kemikalieutsläpp vid olyckor, till exempel trafikolyckor
 • länspumpning
 • tillfälliga upplag, till exempel för snö, förorenade jordmassor, gatubrunnslam och använd sandningssand
 • tvätt av soptunnor
 • tömning av badbassänger och pooler
 • tömning av kabelbrunnar
 • vatten från fjärrvärmesystem
 • vatten från kyl- och värmesystem.

Kemikaliehantering

Genom att arbeta förebyggande, kan verksamheter minska mängden oönskade ämnen som når avloppsreningsverken. Skadliga kemikalier ska bytas ut mot mindre skadliga. Vid händelse av olycka ska kemikalier inte kunna nå avloppet. Det är därför viktigt att kemikalier förvaras invallade och att säkerhetsutrustning, såsom absorbent, finns på plats.

Vatten- och avloppstaxa för industrier

Det finns en särskild taxa för industrier som behöver släppa ut spillvatten som innehåller högre halter av:

 • ämnen som förbrukar syre (BOD7 och CODcr)
 • totalkväve
 • totalfosfor
 • suspenderat material.

Kontakta VA-avdelningen för att få hela taxan för industrier eller göra särskilda avtal för sådana utsläpp.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022