Allmänna råd och riktlinjer

Här finns Växjö kommuns mest efterfrågade råd och riktlinjer kring informationshantering. Även Växjö kommuns arkivreglemente såväl som varje nämnds och kommunala bolags dokumenthanteringsplaner finns här.

Växjö kommuns arkivhandbok

Handboken har tagits fram av kommunarkivet i Växjö. Handboken riktar sig främst till arkivansvariga och arkivombud i Växjö kommun. Syftet är att alla på ett enkelt sätt ska kunna ta del av bestämmelser och anvisningar som rör arkiv- och dokumenthantering. Detaljerade anvisningar för hur dokument ska hanteras finns i dokumenthanteringsplanerna för varje nämnd och bolag.

Växjö kommuns arkivhandbok

Växjö kommuns arkivreglemente

Med stöd av 16 § arkivlagen (1990:782) får kommunfullmäktige utfärda mer detaljerade föreskrifter för den egna kommunens arkivvård än det som framgår. Växjö kommuns nuvarande arkivreglemente antogs den 2019-09-03.

Växjö kommuns arkivreglemente

Växjö kommuns dokumenthanteringsplaner

Varje nämnd eller kommunalt bolag skall upprätta en dokumenthanteringsplan (även kallad dokument- och gallringsplan) med anvisningar för hur olika handlingar ska framställas, förvaras, gallras eller lämnas till kommunarkiv med mera. Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att du ska få gallra (förstöra) allmänna handlingar. Det är arkivansvariges uppgift att se till så att planen uppdateras regelbundet, att arbetet samordnas inom organisationen och att samråd sker med kommunarkivet.

Växjö kommmun har en kommunövergripande dokumenthanteringsplan, om det finns andra gallringsbeslut i dokumenthanteringsplaner som beslutas av nämnder och styrelser så gäller den gemmensamma dokumenthanteringsplanen.

Växjö kommunkoncerns gemensamma gallringsplan

Övriga råd och riktlinjer för hantering av handlingar

För övriga råd och riktlinjer som inte finns här ber vi dig att kontakta oss. Kontakta oss gör du enklast via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter finns nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Politik och demokrati