Bidrag från stiftelser, stipendier

Växjö kommun förvaltar ett antal stiftelser som det är möjligt att söka pengar från. Du kan till exempel ansöka om ekonomiskt stöd eller stipendier för resor och rekreation.

Du kan hämta ansökningsblanketter för Växjö kommuns stiftelser i kommunens kontaktcenter, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" längst ned på sidan.

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Med begreppet ”behövande” i en stiftelses ändamålsbestämmelse, menas ekonomiskt behövande. För att kunna få bidrag från en sådan stiftelse måste den sökande därför visa att han eller hon är ekonomiskt behövande. Om den sökande är sjuk, funktionshindrad, gammal eller svag behöver detta i sig inte betyda att han eller hon också är ekonomiskt behövande.

Stiftelsen Gunhild Lindbergs fond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Bidrag till en behövande ensamstående kvinna boende på Maria- och Nannyhemmet.
Ansökan görs senast 30 september. Besked ges i mitten av december och utbetalning slutet av december.

Stiftelsen samfonden för Maria- och Nannyhemmen

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsen skall användas till att bistå behövande äldre och/eller handikappade personer boende i Växjö kommun i angelägenhet som har samband med boendet.
Ansökan till stiftelsen görs senast 30 september. Besked ges i mitten av december och utbetalning slutet av december.

Stiftelsen Växjö kommuns samfond för sociala ändamål

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Bidrag till barns hjälpbehov och för att bistå pensionärer/åldringar, handikappade och andra behövande personer i kommunen. Får dock inte användas för att täcka kostnad för verksamhet som enligt lag ålagts kommunen. Vid beslut om utdelning ur fonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.
Ansökan görs senast 30 september. Besked ges i mitten av december och utbetalning slutet av december.

Stiftelsen Anna Bondes fond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stipendier för resor och rekreation till i Växjö kommun bosatta personer med funktionshinder. Utdelning sker enligt speciella utdelningsprinciper. Sökande ska vända sig till sin handikappförening/organisation som föreslår stipendiater till omsorgsförvaltningen.
Ansökan görs senast 31 mars. Lottning av stipendietagare sker i april.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs sjukfond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Bidrag till tekniska hjälpmedel, behandling eller rekreation åt i Växjö kommun bosatta behövande personer vilka enligt läkares intyg lider av tuberkulos eller annan kronisk lungsjukdom. Företräde till utdelning från stiftelsen lämnas till behövande personer från förutvarande Växjö stad eller dess omnejd.

Sökande som är folkbokförd inom Växjö kommun kan tilldelas fondmedel förutsatt att man i övrigt uppfyller stiftelsens ändamål. Sökande som beviljats medel från annan stiftelse, som omsorgsnämnden ansvarar för, bör inte utan synnerliga skäl beviljas medel ur denna stiftelse samma kalenderår. Dessutom bör inte sökande som erhållit fondmedel ett år utan synnerliga skäl beviljas medel påföljande år.
Ansökan senast den 30 september. Besked ges i mitten av december och utbetalning slutet av december.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsen skall i första hand användas till att ge bidrag till behövande äldre kvinnor i förutvarande Växjö stad, vilka under många år utfört arbete i annans tjänst och i andra hand till övriga behövande äldre kvinnor i Växjö kommun. Samordnas med Samfond för sociala ändamål.
Ansökan görs senast 30 september. Besked ges i mitten av december och utbetalning slutet av december.

Stiftelsen Rådman Leo och fru Clara Bergs fond

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsens utdelas årligen till behövande änkor och döttrar efter tjänstemän, handlande och hantverkare, med företrädesrätt för sådana änkor och döttrar efter medlemmar av Frimurareorden och Ordensförbundet Mn, logen S:t Sigfrid.
Ansökan görs senast den 30 september av ordensförbunden. Besked ges i mitten av december och utbetalning slutet av december.

Emil Waldéns Stiftelse för åldringsvårdens befrämjande

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontakt: omsorgsnamnden@vaxjo.se

Stiftelsen har till ändamål att främja åldringsvården i Växjö kommun. Skall utbetalas såsom julgåva åt ensamma behövande åldringar bosatta i Växjö kommun.
Ansökan görs senast 30 september. Besked ges i mitten av december och utbetalning slutet av december.

Stiftelsen samfond för sociala ändamål och gravskötsel

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: omsorgsnamnden@vaxjo.se

I första hand för vård av vissa angivna gravar. Eventuell övrig avkastning skall användas till behövande, sjuka i f.d. Öja, Kalvsvik och Bergs kommuner. 

Ansökningsförfarande enligt särskilda föreskrifter. Ansökningsblankett sänds till fem namngivna församlingar och f.d. donationsnämnder eller namn. Samordnas med sociala samfonden för sociala ändamål.
Ansökan görs senast 30 september. Besked ges i mitten av december och utbetalning slutet av december.

Stiftelsen Johan och Maria Bergs arbetarbostadsfond

Förvaltning: Nämnden för arbete och välfärd
Kontaktperson: namnden.arbete.valfard@vaxjo.se

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till hyra eller annat bidrag till boendet, utöver de allmänna statliga och kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel, för behövande arbetare och därmed jämställda personer. Behöriga att söka är i första hand behövande personer bosatta inom Växjös centrala delar och i andra hand inom övriga delar av Växjö kommun och som uppfyller stiftelsens ändamål. Fondmedel kan endast beviljas en gång/kalenderår och sökande.
Ansökan görs senast 30 september.

Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

Förvaltning: Utbildningsnämnden
Kontaktperson: utbildningsnamnden@vaxjo.se
Utdelningsbart i år: 40 237 kr

Stiftelse som utdelas till elever i Växjö grundskolor som avslutar årskurs nio och som under skoltiden gjort goda framsteg i flit och visat ett gott uppförande. I första hand ska stipendiet ges till sådana elever som efter avslutad grundskola fortsätter sin utbildning inom- eller utomlands och inte i större omfattning erhåller studiesociala förmåner. Stipendium utdelas efter ansökan.

Ansökan görs senast 1 november.

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Jät

Förvaltning: Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Martin Fransson, 0470-412 16
Utdelningsbart i år: 760 kr

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom förutvarande Jäts församling mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Ansökan skickas till Växjö kommun, kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö.

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Bergunda

Förvaltning: Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Martin Fransson, 0470-412 16
Utdelningsbart i år:  3 759 kr

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom förutvarande Bergunda kommun mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober.
Ansökan skickas till Växjö kommun, kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö.

Stiftelsen Kinnevalds Häradskassa stipendiefond Mellersta Kinnevald

Förvaltning: Kommunstyrelsen
Kontaktperson: Martin Fransson, 0470-412 16
Utdelningsbart i år: 2 753 kr

Utdelas årligen som stipendium eller bidrag till skötsamma och inom förutvarande Mellersta Kinnevalds kommun mantalsskrivna personer, vilka bedriver studier vid lantbruks-, lanthushålls- eller skogsbruksskolor, eller i andra hand som bidrag till praktisk ungdomsverksamhet inom jordbruk och dess binäringar.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Ansökan skickas till Växjö kommun, kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö.

Vilhelmina och K G Nilssons stiftelse

Förvaltning: Vilhelmina och K G Nilssons styrelse
Utdelningsbart i år: 890 kr

Stiftelsen ska lämna hjälp till och främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka inom Sjösås socken. I första hand hjälp till personer som under längre tid varit anställda på Lidboholms gård eller Aktiebolag och som visat god flit och uppförande. Även anställdas fruar och barn samt arrendatorer under Lidboholm och deras familjer ska ha företrädesrätt.

Stiftelsen Adolf Peterssons donation

Förvaltning: Vederslövs donationsnämnd
Utdelningsbart i år:  4 521 kr

Medel till mindre bemedlade, främst barnrika, skötsamma jordbrukare inom Vederlövs kommun, vilka genom flit och sparsamhet undvikit att anlita kommun eller stat.

Stiftelsen Georg Lückligs fond

Förvaltning: Utbildningsnämnden
Kontaktperson: utbildningsnamnden@vaxjo.se
Utdelningsbart i år: 1 016 kr

Stipendiet kan delas ut till den som är anställd eller elev i utbildningsförvaltningen. Även en grupp elever eller en personalgrupp kan få ta emot utmärkelsen. Alla anställda, elever och föräldrar till elever i Växjö kommuns grundskolor har rätt att nominera kandidater till stipendiet. I ansökan skall det motiveras varför just din kandidat bör få stipendiet.

Ansökan görs senast 1 juni.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2020
Politik och demokrati