Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu startar årets trygghetsmätning

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Växjö kommun årligen en trygghetsmätning. Detta görs även i flera andra kommuner. Idag 15 augusti börjar enkäterna skickas ut.

Med trygghetsmätningen vill Polisen och kommunerna få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning och därför ställs ett antal frågor som har betydelse för Polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg eller otrygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Polisen och Växjö kommun vill att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt, oavsett om det är ett lugnt område på landet eller ett mer problemutsatt område.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens verksamhet, framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Varje kommun är indelad i olika områden och i varje område är det ett slumpvis urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som tillfrågas. Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 15 augusti och insamlingen avslutas i början av oktober. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson på telefonnummer 010-56 20 200

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019