Minskning av samarbeten och medlemskap när välfärden prioriteras

I Växjö kommuns budget inför 2020 finns ett uppdrag att se över externa och internationella samarbeten.

Bakgrunden är det ekonomiska läge som Växjö kommun likt många kommuner i landet befinner sig i och där välfärden i Växjö kommun ska prioriteras. Under hösten har därför avtal och samarbeten kartlagts och värderats, bland annat utifrån likabehandling och en dialog kring var skattepengarna gör mest nytta. Idag tog kommunstyrelsen beslut om internbudgeten 2020, vilken innefattar hur flera av de samarbeten och avtal som finns ska se ut framåt. Totalt innebär det minskade kostnader på cirka sex miljoner kronor.

Exempel på åtgärder är:

  • Sponsring/exponering av varumärket Växjö kommun hos föreningar. Idag finns en budget en miljon kronor, denna minskas till 200 000 kronor. Växjö kommun ser i dagsläget inget behov av marknadsföring i elitsammanhang i den omfattning som tidigare avtal föreskrivit. 200 000 kronor bedöms vara en rimlig nivå 2020.
  • Matmässan. MAT är en del i Växjös profilering kring hållbarhet och mat/måltid, har ett stort värde och når nationell uppmärksamhet. Med hänsyn till det, samt att kriterierna för evenemangsstöd ännu inte är klara, är ändå beslutet att stödet anpassas till nivå likt andra stora evenemang. Detta tillsammans med det faktum att MAT till stora delar är ett kommersiellt evenemang så anpassas stödet från 850 000 kronor till 500 000 kronor.
  • Lokalhyra för Macken Företagshotell. Växjö kommun har ett lokalkontrakt för lokal som Macken nyttjar, som löper ut september 2020. Kommunledningsförvaltningen anser att lokalens yta inte nyttjas fullt ut för ändamålet och därför sägs lokalkontraktet upp. Värdet på stödet för lokal är 300 000 kronor, och minskar. Stödet minskar först till 225 000 kronor 2020 och försvinner sedan helt 2021 i och med uppsägning av lokalerna.
  • Nätverket Healthy Cities. Bedömningen är att nätverket inte ger något resultat och Växjö kommun har blivit allt mindre aktivt senaste åren. Förslaget är att avsluta medlemskap vilket kan ske tidigast halvår 2020 och besparingen på 18 000 kronor blir verklighet 2021.
  • Medlemskap Svenskt Aluminium. Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation. Effekten för medlemskapet anses liten för Växjö kommun eftersom endast ett företag från Växjö kommun är medlem. Medlemskapet som kostar 10 000 kronor har därför sats upp.

Alla förslag till avslutade och/eller minskade samarbeten bygger på nyttovärderingar gjorda av kommunens verksamheter samt fyra kriterier. Dessa är: Är detta en kommunal angelägenhet? Bidrar det till kommunens mål enligt budget eller styrande dokument? Är kostnaden på rätt plats? Följs ordinarie bidragsformer och regler?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2019