Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny etisk riktlinje för kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda

Växjö kommun har under de senaste åren aktivt arbetat med sitt förändringsarbete utifrån basen en gemensam värdegrund och tydliggörandet av chefs- och medarbetaransvaret. Det finns även en uppförandekod som säkerställer hållbara och ansvarsfulla ageranden gentemot leverantörer. Nu förstärks detta arbete med en etisk riktlinje som ska underlätta för medarbetare och förtroendevalda att hantera olika situationer för att få ihop helheten i en koncernövergripande uppförandekod. 

- Växjö kommun har en längre tid arbetat med att skapa en modern organisation som möter framtidens utmaningar. Omvärlden förändras ständigt och det ställer nya krav på vårt agerande. Genom att komplettera vår värdegrund, vårt förtydligande om vilket ansvar våra chefer och medarbetare har. Nu förstärker vi vår uppförandekod med en etisk riktlinje för Växjö kommunkoncerns medarbetare och förtroendevalda, säger Andreas Olsson (C), ordförande kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Kommunchef Monica Skagne har nu fått i uppdrag att ta fram, implementera och följa upp en sammanhållen riktlinje som kompletterar Växjö kommuns värdegrund, uppförandekod och gällande policys. Den etiska riktlinjen innehåller exempelvis vad som förväntas av dem när de ställs inför etiska dilemman samt vad som betraktas som mutor och jävssituationer. Riktlinjen ska omfatta både medarbetare och förtroendevalda. Kommunchefen ska även följa upp uppförandekoden för leverantörer samt utreda möjligheten till att göra särskild bakgrundskontroll vid nyrekrytering av höga tjänstepersoner.

- Lika viktigt som det är att ha en god värdegrund, är det att förstå sitt ansvar utifrån respektive roll och funktion. Genom att förstärka med en etisk riktlinje som är densamma för alla förvaltningar och bolag får vi en ökad enhetlighet och tydligare krav på våra samarbetspartners och leverantörer, säger Catharina Winberg (M), ordförande VKAB.

- Det är viktigt att vi alla internt i organisationen vet vad som förväntas av oss när vi ställs inför etiska dilemman. Det är ett viktigt steg i att få alla medarbetare mer trygga i sitt agerande, säger Monica Skagne, kommunchef.

Senast uppdaterad: 4 februari 2021