Under kvällen, 22 november, beslutade kommunfullmäktige om Växjö kommuns budget för 2023. Det var Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag som röstades igenom under mötet.

Budgeten för 2023 med namnet "Nystart för Växjö kommun" bygger på nystart och satsningar kopplat till bland annat skola och omsorg, trygghet och jämlikhet, hållbarhet samt ett stärkt näringsliv.

- Fokus framåt är en ny inriktning för Växjö kommun. Med budget 2023 blir det prioriteringar på att stärka välfärden med satsningar på en jämlik och likvärdig skola, ökad bemanning inom omsorgen samt insatser för att bryta segregationen och öka tryggheten. Detta samtidigt som vi är måna om skattebetalarnas pengar i en orolig tid, säger Malin Lauber (S), kommunalråd.

- Vi vill skapa en mer jämlik skola där resurserna fördelas och skapar likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan. Medarbetarna i skolan och i omsorgen är vår främsta resurs, varför vi också satsar på olika insatser för att förbättra arbetsvillkoren för dessa yrkesgrupper, säger Maria Garmer (V).

- Växjö kommun ska vara en förebild för det hållbara samhället och för att få ett ökat fokus på hållbarhets- och mångfaldsfrågor vill vi bland annat anställa en renodlad hållbarhetschef som ska bidra till att sätta dessa frågor högt på agendan, säger Magnus P. Wåhlin (MP).

Delar ur budget 2023:

 • Sommarlovskort till ungdomar i kollektivtrafiken
 • Sommarjobbsgaranti för ungdomar från årskurs 1 till 3 på gymnasiet
 • Utveckla fritidsgårdsverksamheten för ökad likvärdighet i hela kommunen
 • Stärka elevhälsan och öka likvärdigheten
 • Minska skolsegregationens negativa effekter på elevers måluppfyllelse och förutsättningar
 • Ökad tillgång till gröna miljöer för skolor och förskolor
 • Bygga ut ladd-infrastrukturen i hela kommunen
 • Starta upp utvecklingen av Ringsbergsområdet
 • Utveckla Växjö som cykelkommun
 • Främja näringslivets gröna omställning genom cirkulära affärsmodeller
 • Satsning på utbildning och personal för ökad bemanning inom äldreomsorgen
 • Utveckla fler trygghets- och seniorbostäder i tätorter och på landsbygd
 • Planera för fler familjecentraler
 • Trygghetsskapande åtgärder, bland annat fältarbetare och mobila team

Ta del av hela Växjö kommuns budget för 2023. , 2 MB.

Detta händer härnäst

 • Ledamöter och ersättare i nämnder, kommunala bolag och kommunstyrelse utses vid kommunfullmäktiges sammanträde 13 december och tillträder 1 januari 2023.
 • Nuvarande ledamöter och ersättare i nämnder, kommunala bolag och kommunstyrelse sitter kvar på sina poster till 31 december 2022.
 • Verkställighetens arbete med internbudgetar pågår parallellt och planeras vara klara under det första kvartalet 2023 för politiskt beslut.
Senast uppdaterad: 24 november 2022