Energi och bredband

VKAB:s dotterbolag Växjö Energi AB producerar och distribuerar el, fjärrvärme och fjärrkyla samt erbjuder olika energitjänster. Genom dotterbolaget Wexnet erbjuds även bredband på flera orter i Kronobergs län. Totalt har Växjö Energi cirka 37000 kunder

Elnät

Växjö Energis helägda dotterbolag Växjö Energi Elnät AB ansvarar för elnätet i och omkring Växjö tätort.  Elnätet servar cirka 34 000 kunder och utgör en viktig infrastrukturdel. Nätet är till stor del nedgrävt i marken. Leveranssäkerheten är mycket hög, i Växjö ligger genomsnittet på 99,99%, och utbyggnad och underhåll för att ytterligare förbättra denna pågår kontinuerligt.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett klokt val. Samtidigt som det är tryggt, enkelt och bekvämt bidrar det till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. När Växjö Energi producerar fjärrvärme i Sandviksverket tar vi tillvara på resurser som annars skulle gått till spillo. För att producera värme, kyla och el används nämligen restprodukter från skogen runt Växjö i form av träflis, bark och spån samt avverkningsrester som grenar och toppar. Efter förbränning av biobränslet återförs dessutom aska till skogen vilket minskar försurningen i naturen. Genom detta kretslopp bidrar Växjö Energi till ett hållbart samhälle och en renare miljö både lokalt och globalt. Vår energiproduktion är baserad på 100 % förnybara biobränslen från restprodukter från skogen.

Sandviksverket

Energiproduktionen, i den biobränslebaserade kraftvärmeanläggningen Sandviksverket, fördelar sig på cirka en tredjedel el och två tredjedelar värme. Värmen kommer fjärrvärmekunder till del och elen säljs till elmarknaden (ej till slutkund). Elproduktion hos Växjö Energi motsvarar drygt hälften av elanvändningen i Växjö medan cirka 80-85 procent av all värme och allt varmvatten i Växjö kommer från Växjö Energi. Detta gör företaget till en viktig del av många människors vardag.

Men Växjö Energi är också en viktig pusselbit i VKAB-koncernen, inte minst i det allt mer angelägna miljöarbetet – något som i grunden kommer att påverka vår och kommande generationers vardag på ett högst påtagligt sätt.

Bredband

Växjö Energis dotterbolag Wexnet erbjuder bredband på flera orter i Kronobergs län och äger bredbandsinfrastruktur i de fyra kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Wexnet ska genom en öppen fiberinfrastruktur skapa samhällsnytta för företag och hushåll. I Wexnets öppna stadsnät råder fri konkurrens mellan de leverantörer som finns där och du som kund väljer själv tjänsteleverantör utifrån dina önskemål och behov.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022