Kommunens revisorer

Kommunens revisorer granskar varje år all verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. De bedömer om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunens revisorer är även lekmannarevisorer i de kommunala företagen.

Revisorerna har ett eget revisionskontor med en tjänsteperson som biträder de förtroendevalda revisorerna. Externa revisorer och specialister anlitas till vissa av granskningarna.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470- 410 00
E-post: revisionskontoret@vaxjo.se
Postadress: Växjö kommun, Revisionskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 18 

Revisorerna utses av fullmäktige och arbetar därigenom indirekt också för medborgarna. Revisorerna är oberoende och väljer själva vilka granskningar som ska genomföras. I granskningarna ger revisorerna förslag till förbättringar av verksamheten och bidrar på så sätt till en effektiv och rättssäker verksamhet.

Ordförande

Örjan Mossberg (V)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Politik och demokrati