Revisionsberättelse och revisionsredogörelse

Kommunens revisorer ska årligen granska all verksamhet i kommunen, både hur pengarna används och hur verksamheterna sköts.

Revisionsberättelsen

Årets granskning avslutas med att revisorerna lämnar en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen bedömer revisorerna om nämnder, styrelse och fullmäktigeberedningar har fullgjort sitt uppdrag. Revisorerna kan i revisionsberättelsen ge en anmärkning till nämnderna och om det finns allvarliga brister, så tillstyrks inte ansvarsfrihet för nämnden. Lekmannarevisorernas granskning dokumenteras i en granskningsrapport upprättad till respektive bolagsstämma. Fullmäktige fattar beslut om ansvarsprövningen senast i juni.

Revisionsredogörelsen

Är en utförligare redogörelse av alla de granskningar som revisionen har utfört under året. Den bifogas revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Bedömning av delårsrapport

Revisorerna har också till uppgift att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige har beslutat om. Bedömningen lämnas till fullmäktige inför beslutet om delårsrapporten.

Äldre revisionsberättelser och revisionsredogörelser finns hos kommunkansliet och kan e-postas eller lämnas ut i pappersform.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022