Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 12 juni 2018 klockan 09:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Kallelsen med kungörelse når du nedtill under rubriken Relaterade dokument cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-413 76 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Dagordning 12 juni 2018 klockan 09:00

 1.  Justering av protokoll
 2. Godkännande av dagordning
 3. Presentation av Fokus undersökning Här är det bäst att bo – Anna Karlsson, utvecklingschef
 4. Information om arbetet med ett nytt station och kommunhus 
 5. Ledamöternas och ersättarnas frågestund 
 6. Framställda interpellationer 
 7. Motion om att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror - Carin Högstedt (V) 
 8. Motion om rätt till arbetskläder för personal inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Växjö kommun- Ann-Christin Eriksson (V) 
 9. Motion om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar med funktionsvariationer som måste använda färdtjänst- Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
 10. Medborgarförslag om cykelbro mellan Hovshaga och Öjaby
 11. Fördjupad prognos efter april 2018 för Växjö kommun
 12. Samverkansavtal med Trafikverket om medfinansiering av trafiklösning för Växjö västra verksamhetsområdet
 13. Ansökan om lån till Växjö Innebandyarena AB gällande utveckling av Fortnox arena
 14. Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend
 15. Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel
 16. Renhållningstaxa för 2019
 17. Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2019
 18. Antagande av riktlinjer för vissa förändringar i anställningen i samband med omplacering eller avslut av anställning i Växjö kommun
 19. Yttrande över Kommunens revisorers granskning av IT och informationssäkerhet
 20. Valärenden
 21. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag
 22. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag
 23. Meddelanden till kommunfullmäktige

 

Dagordning 12 juni 2018 från cirka klockan 13:45 samt fortsättning 13 juni 2018 från klockan 09:00

 1. Justering av protokoll
 2. Godkännande av dagordning
 3. Budget för Växjö kommun 2019 med verksamhetsplan 2020-2021
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Politik och demokrati