Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse, byggnadsnämnden

Tid: 29 april, klockan 14.00.
Plats: Digitalt och i kommunhuset, B-salen, plan 5, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2021-04-29

* = myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten).

1. Val av justerare vid byggnadsnämnd

2. Information och frågor vid byggnadsnämnd

3. Redovisning av delegationsbeslut

4. Handlingar som för kännedom överlämnas till byggnadsnämnden

5. Budgetuppföljning 2021

6. LJUNGADAL 5, Västra mark
Planbesked för kontor/vård och handel

7. DELTAT 4, Norremark
Detaljplan för handel och parkering

8. BYGGMÄSTAREN 6,
Detaljplan för att skapa förutsättning för byggnation av bostäder, kontor, restaurang/café, godkännande

9* HÅGERYD 2:11, Öjaby
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och garage

10* VÄXJÖ 6:47, Araby
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus, gästhus/garage och förråd

11* ÖJABY 9:126, Öjaby
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

12* ARKEN 1, Öster
Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus och cykelgarage och anläggande av parkeringsplatser samt rivning av befintliga byggnader och fällande av träd

13* DISKUSEN 2, Västra mark
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelhus samt anläggande av parkeringsplatser

14* JÄGAREN 11, Söder
Väsentlig ändrad användning från kontor till skola, fasadändring och nybyggnad av miljöhus

15* PEPPARRISKAN 7, Hov
Uppförande av mast

16* ALABASTERN 3, Araby
Nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus och cykelskydd, uppförande av stödmur, anläggande av parkeringsplatser samt rivning av daghem

17* HAGEN 17, Söder
Tillbyggnad av bostadshus med förråd/skärmtak och uppförande av plank

18* KVARNHAGEN 19, Öster
Nybyggnad av garage och carport samt rivning av komplementbyggnad

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 i Växjö, eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Vill du ta del av protokoll som är äldre än 1 år, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021
Politik och demokrati