Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 21 april, klockan 14:00
Plats: Digitalt möte i Microsoft Teams samt fysiskt på Växjö kommun, Västra Esplanaden, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas. På grund av rådande coronapandemi ser vi gärna att du tar del av sammanträdet digitalt, via Microsoft Teams. Anmäl dig till kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter kommer delta på mötet digitalt och kommer inte finnas på plats fysiskt.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2021-04-21

1. Justering av protokoll
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Information från kommunens revisorer om enkätundersökning
5. Information från förvaltningen, ordförande, ledamöter och ersättare
6. Inkomna handlingar för kännedom
7. Redovisning av delegationsbeslut
8. Ekonomisk redovisning
9. Kulturpris och kulturstipendier 2021
10. Stipendium till idellt arbetande föreningsledare 2021
11. Upphandling av produkter för arenaskötsel
12. Omklädningsrum Futurum
13. Förändring av timtaxa Värendsvallen och ny beachvolleyplan
14. Förändring av timtaxa konstgräsplaner
15. Byte av nyckeltal för uppföljning av bibliotekens öppettimmar
16. Attestförteckning 2021
17. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2021
Politik och demokrati