Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Tid: Onsdag den 12 juni, klockan 14:00
Plats: Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till 15 min. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 2024-06-12

1. Justering av protokoll
2. Fastställande av dagordning
3. Allmänhetens frågestund
4. Rapport: Studieförbundens verksamhet 2023
5. Rapport: Långsiktigt kulturstöd verksamhetsåret 2023
6. Ekonomisk redovisning
7. Yttrande över kommunstyrelsens remiss av regional kulturplan Kronoberg 2025-2028
8. Yttrande över revisorernas grundläggande granskning 2023
9. Yttrande över uppföljning av revisorernas tidigare granskning av förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet hos barn och unga
10. Yttrande över uppföljning av revisorernas tidigare granskning av arbetet att motverka fusk, oegentligheter och bedrägeri
11. Skrivelse om ny gymnastiksal från Furuby IF och Furuby Sockenlag
12. Hyror och avgifter 2025
13. Placering av konst i Växjö kommunhus
14. Fotbollsanläggning på Gamla Räppevallen
15. Satsningar ridsport 2024
16. Justering av stöd till Växjö universitets gymnastik- och idrottsförening, VUGI
17. Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2025
18. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
19. Information om evenemang under sommaren
20. Information från förvaltningen, ledamöter och ersättare
21. Inkomna handlingar för kännedom
22. Redovisning av delegationsbeslut 2024
23. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos kultur- och fritidsförvaltningen (Norra Järnvägsgatan 7, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024