Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Tid: Tisdagen den 4 maj 2021 klockan 09:00
Plats: Digitalt möte i Teams samt fysiskt i Kommunhuset B-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2021-05-04

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information till nämnden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Redovisning av inkomna handlingar för kännedom
 6. Budgetuppföljning
 7. Yttrande över översiktsplan för Växjö kommun
 8. Yttrande över detaljplan för Ingelstad centrum
 9. Yttrande över ansökan om ändringstillstånd för Volvo Construction Equipment AB
 10. Beslut om livsmedelssanktionsavgift
 11. Beslut om livsmedelssanktionsavgift
 12. Beslut om livsmedelssanktionsavgift
 13. Beslut om livsmedelssanktionsavgift
 14. Beslut om livsmedelssanktionsavgift
 15. Beslut om livsmedelssanktionsavgift
 16. Beslut om livsmedelssanktionsavgift
 17. Ansökan om utdömande av vite
 18. Ansökan om utdömande av vite
 19. Övriga frågor

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos miljö- och hälsoskyddskontoret, Västra Esplanaden 18 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2021
Politik och demokrati