Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: onsdagen den 24 februari 2021 kl. 13:30
Plats: Mötet sker digitalt

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden 2021-02-24

 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden
  - Information ifrån ordförande för Funkibator ideell förening om föreningens verksamhet
  - Information från avdelningschef för sjuksköterskeavdelningen om nuläge runt Covid-19 och vaccinationer
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden
 5. Patientsäkerhetsplan för 2021 med patientsäkerhetsberättelser för 2020
 6. Omsorgsnämndens årsrapport för 2020
 7. Uppföljning av omsorgsnämndens internkontrollplan för 2020
 8. Uppföljning av kommunfullmäktiges enskilda uppdrag till omsorgsnämnden under 2020
 9. Yttrande över motion om behov av en bättre kontinuitet i hemtjänst/hemvård - Carin Högstedt (V)
 10. Skrivelse ifrån Julia Berg (S), gällande utvärdering av revidering av omsorgsnämndens vägledning för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen
 11. Utredning av hantering för vilande platser i särskilt boende
 12. Övertagande av hyreskontrakt ifrån nämnden för arbete och välfärd, gällande lokaler för bostad med särskild service på Hovshaga
 13. Uppföljning och åtgärdsplan efter arkivinspektioner inom omsorgsnämndens verksamhetsområde
 14. Förvaltningschefen informerar
 15. Information från ledamöter
 16. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 17. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2021
Politik och demokrati