Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2018-06-20, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2018-06-20

1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund

2. Information och utbildning 2018

 • Delrapport av uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan
  Veronica Berg, HR-chef
 • Utvärdering av intraprenad vid det särskilda boende Sörgården
  Emma Bruto, utredare
 • Uppföljning av privata utförare under 2018
  Lena Tibblin, utredare
 • Uppdrag att utreda möjligheten till ökat samarbete mellan Värends räddningstjänst och omsorgsförvaltningen
  Kjell Magnusson, tillförordnad förvaltningschef
 • Palliativt centrum för samskapad vård
  Kjell Magnusson, tillförordnad förvaltningschef

3. Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter, inklusive rapport från omsorgschef, 2018

4. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2018

5. Meddelanden till omsorgsnämnden 2018

6. Yttrande till kommunfullmäktige över medborgarförslag om avgiftsnivåer för trygghetslarm

7. Arbetssätt från Skönsmomodellen

8. Behov av bostäder med särskild service inom omsorg funktionsnedsättning

9. Förlängning av avtal att bedriva hemtjänst i form av serviceinsatser enligt LOV, Femtiofemplus

10. Val av ersättare till Samverkansråd för omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd och överförmyndarnämnden

11. Information från ledamöter

12. Förvaltningschefen informerar

13. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Politik och demokrati