Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: 2018-06-14, kl. 14:00.
Plats: A-salen, kommunhuset

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Kallelse till utbildningsnämndens sammanträde torsdag den 14 juni.

Dagordning

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information Verksamhet: Riktlinjer fritidsgårdar och kulturskola och
  fritidsgårdsverksamhet inför sommaren
 5. Riktlinjer för Ungas Fria tid, Fritidsgårdsverksamhet, Kulturskolan
 6. Information Verksamhet: Genomgång av nya propositioner och prognostiserade
  effekter
 7. Information verksamhet: Rekryteringsläget juni 2018
 8. Information verksamhet: Timplan grundskolan förskoleklass
 9. Information verksamhet: Enkätundersökning, erbjuder förskola/fritidshem
  arbetskläder till personal? efter Vänsterpartiets motion
 10. Information verksamhet: Analys av Anmälningar om kränkande behandling juni
  2018
 11. Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 12. Revidering riktlinje: Insyn i fristående grundskola och gymnasieskola
 13. Utbildningsplan: Introduktionsprogrammen, revidering
 14. Barnens bästa gäller! i Kronobergs län, inriktningsbeslut för vidare arbete
 15. Utbildningsdepartementet: Remiss, Forska tillsammans - samverkan för lärande och
  förbättring, SOU 201819 U2018/01074/UH
 16. Dokumenthanteringsplan 2018
 17. Centerpartiet: Förslag om förbättrad faktaredovisning inför skolval
 18. Revidering Delegationsordning
 19. Återrapport: Motion om en IB-skola för regional tillväxt
 20. Serviceintraprenad: Ansökan om fortsatt intraprenaddrift
 21. Revidering av riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola
  respektive riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för pedagogisk omsorg
 22. Information Verksamhet: Handlingar för kännedom (HFK) Juni
 23. Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut juni 2018
 24. Information Verksamhet: Elevärenden Juni 2018

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Kallelse till utbildningsnämndens arbetsutskott onsdag den 30 maj

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2018
Politik och demokrati