Visselblåsning i Växjö kommun

Växjö kommunkoncern har en visselblåsarfunktion där du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Växjö kommuns förvaltningar och bolag. (Växjö kommun, Växjö Energi AB (VEAB), Vidingehem, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), SSAM samt Värends Räddningstjänst.

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan. Länk till tjänsten för att göra en anmälan hittar du längst ner på denna sida.

Varför har Växjö kommunkoncern en visselblåsarfunktion?

Enligt lag (2021:980) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, ska samtliga arbetsgivare med 50 eller fler arbetstagare införa en rapporteringskanal för rapportering av missförhållanden.

Syftet med funktionen för visselblåsning är att du som invånare, eller medarbetare på Växjö kommuns förvaltningar och bolag (Växjö Energi AB (VEAB), Vidingehem, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), Videum, SSAM och Värends Räddningstjänst), anonymt ska kunna anmäla förtroendevald, en chef i ledandeställning eller en nyckelperson som misstänks ha begått något allvarligt fel som inte kan hanteras öppet inom den egna organisationen.

När ska funktionen för visselblåsning användas?

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter. Exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelse från interna riktlinje och regler i tjänsten.

Funktionen kan tidigt hjälpa till att uppmärksamma risker inom såsom till exempel:

 • Allvarliga tjänstefel
 • Bedrägeri eller stölder
 • Personuppgifts- eller informationssäkerhetsincidenter
 • Mutor och korruption
 • Kränkande särbehandling och diskriminering
 • Intressekonflikter eller jäv
 • Överträdelser mot andra interna regler

Läs mer om etisk riktlinje för kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda - Växjö kommun. Länk till annan webbplats.

Vem kan anmäla?

För att omfattas av lagens bestämmelser om visselblåsning krävs att du i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden i organisationen. Detta inkluderar bland annat följande grupper:

 • Arbetstagare och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete inom organiationen
 • Personer som söker eller utför volontärarbete eller praktik i organisationen
 • Personer som söker eller fullgör praktik i organisationen
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under organisationens kontroll och ledning
 • har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden i organisationen. Detta inkluderar bland annat följande grupper:
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag inom organisationen

Även personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden hos organisationen, skyddas av lagens bestämmelser om visselblåsare.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom Växjö kommunkoncern, exempelvis vd, förvaltningsdirektör, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

När det gäller enhetschefer generellt ska frågan hanteras i första hand längre upp inom den egna organisationen.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till e-tjänst Lämna synpunkter till kommunen. Länk till annan webbplats.

Hur hanteras anmälningarna?

Visselblåsarens identitet skyddas genom sekretess, endast de personer som utreder ärendet får ta del av visselblåsarens identitet. När du skickar in en visselblåsning är det organisationens externa part, Ernst & Young AB (EY), som tar emot den. EY gör en initial bedömning och tar fram förslag till vidare hantering. Bedömningen skickas till en intern grupp i organisationen. Den interna gruppen tar ställning till om ärendet ska utredas vidare eller om anmälan ska hanteras på annat sätt. Avser anmälan någon i den interna gruppen eller dess överordnade kommer den att skickas till en person högre upp i organisationen enligt etablerade rutiner. Vidare görs en bedömning om eventuell utredning ska ske med stöd av EY, alternativt internt.

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas men som inte kvalificerar sig för extern utredning. Tipset skickas till då till utsedd representantgrupp på Växjö kommun för vidare hantering och eventuella åtgärder.

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas vidare till berörd förvaltning för kännedom.

Anmälan är en allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. Rapporten som EY skickar till verksamheten blir normalt sett en allmän handling och kan därför begäras ut av allmänheten. Innan ett utlämnande sker görs en sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I det fall det pågår en utredning med anledning av visselblåsarärendet beaktas detta i bedömningen inför ett utlämnande. EY hanterar och administrerar mottagningsfunktionen där anmälan kommer in. Först när den inledande rapporten översänts till verksamheten är handlingen att anse som en allmän handling. Rapporten diarieförs hos verksamheten.

En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Tipsen lämnas anonymt, men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock anonym mot Växjö kommunkoncern. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt.

Anonymitet

Anmälaren har möjlighet att lämna information och kommunicera med EY anonymt. Det är dock möjligt att ange kontaktuppgifter vilket uppmuntras eftersom det i vissa fall är det inte möjligt att utreda ett ärende utan denna information. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt.

Skydd för dig som visselblåsare

Skyddet mot repressalier för personer som rapporterar om missförhållanden enligt visselblåsarlagen är starkt och omfattar både ett skydd mot repressalier och i form av ansvarsfrihet.

Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta denne för negativa följder. Negativa följder kan exempelvis vara ändrade arbetsuppgifter, utebliven lön eller uppsägning. Du får heller inte göras ansvarig för att ha brutit mot tystnadsplikten, förutsatt att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Medveten rapportering av falsk information omfattas inte av skyddet.

Uppgifter som kan behövas i din rapport

De här uppgifterna kan behöva finnas med i din rapport för att möjliggöra en utredning:

 • Namn och kontaktuppgifter till dig som rapporterar (frivilligt)
 • Vilken relation du har till organisationen
 • En beskrivning av missförhållandet
 • Uppgifter om vilka som är inblandade
 • Eventuell tidpunkt och plats
 • Eventuell tillgänglig dokumentation

Om du vidtagit åtgärder med anledning av missförhållandet.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024