Fiskförvaltning i Växjösjöarna

Växjö kommun har i samarbete med övriga medlemmar i Växjösjöarnas fiskevårdsområdesförening tagit fram en plan för förvaltning av fiskbestånden i Växjösjöarna.

Syftet med planen är att utreda hur fiskbestånden bör skötas för att behålla de stora förbättringar av vattenkvalitet som blev resultatet när stora mängder vitfisk fiskades upp i Växjösjöarna under åren 2016-2018. Ett annat syfte var att utreda möjligheten och lämpligheten att använda fisk från Växjösjöarna som livsmedel. I dagsläget innehåller i stort sett all i insjöfisk från södra Sverige miljöfarliga ämnen.

Några slutsatser från projektet är att:

  • Rovfiskbestånden (abborre, gädda och gös) bör fortsätta att skyddas genom nyligen införda fångstbegränsningar för dessa arter.
  • Underhållsfiske, genom att fiska upp ytterligare vitfisk ur sjöarna, bör sannolikt upprepas med några års intervall.
  • Fisk från Växjösjöarna har i olika avseenden både bättre och sämre status avseende olika miljöfarliga ämnen jämfört med andra sjöar i regionen och landet i stort. Växjö kommun har infört kostrekommendationer på fisk från Växjösjöarna (Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön) med avseende på förhöjda halter av PFAS i fisken. Rekommendationen är att begränsa sitt intag av fisk från sjöarna till 1 till 3 gånger per år.
  • Av de fiskarter som undersökts med avseende på miljöfarliga ämnen är braxen den fiskart som har lägst halter av olika föroreningar. Det gäller framför allt ämnet PFOS.*

*PFOS är en långlivad förorening som bildas när PFAS bryts ner. PFAS har bland annat använts till brandskum och för att förbättra olika ytskikt. PFAS har förbjudits i produkter sedan drygt 10 år, men eftersom PFAS och PFOS är svårnedbrytbara finns ämnena kvar i miljön för mycket lång tid framöver.

Detta projekt har bedrivits med statligt LOVA-stöd, förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Senast uppdaterad: 10 mars 2022