Biparadiset i Bokhultet

I Biparadiset har det upptäckts 90 olika arter av solitära bin. Det gör platsen till en av de mest artika områdena i Sverige. Biparadiset är skapat för att vara en optimal bimiljö men är också ett vackert och intressant besöksmål för människor.

Biparadiset ligger mitt i Bokhultets naturreservat och var tidigare en miljö utan biologiska kvaliteter och ett gammalt militärt område. Nu utvecklas området och ger samtidigt stort tillskott av natur och skapar synnerligen rik biologisk mångfald. Projektet har möjliggjorts tack vare bidrag från den statliga satsningen om lokal naturvård, LONA.

Varför ett biparadis?

Vid en naturinventering av Bäckaslövsområdets öppna marker hittades ett ovanligt rikt insektsliv med många sällsynta arter. Särskilt hittades ett stort antal vilda bin däribland förekom flera hotade arter. Då väcktes idén att göra körplanen i Bokhultet till en optimal bimiljö som också kan bli ett vackert och intressant besöksmål för människor. 

Området är bland de artrikaste i Sverige vad gäller solitära bin med hittills 90 påträffade arter.

Biologisk mångfald

Biparadiset är skapat för att stärka arter av sällsynta och hotade insekter som redan förekommer i Bäckaslövsområdet. Området är särskilt skapat för att gynna fjärilar, vilda bin och andra steklar.

Folkbildning

Biparadiset är ett centrum för information om insekter och om naturreservatet Bokhultet. Ett besök i Biparadiset kan ge dig tips om vad du själv kan göra för att gynna vilda bin och andra insekter i din hemmiljö. Här får du inspiration till att lära dig mer om insekternas mångfald i allmänhet.

Upplevelser och utflyktsmål

Biparadiset är ett utflyktsmål för dig som vill uppleva en rik natur med mycket blommor och ett intressant insektsliv. Här och i omgivande marker finns många platser för avkoppling i spännande natur.

Biparadisets olika landskap

Biparadiset är skapat som olika landskap med utgångspunkt att forma viktiga livsmiljöer för vilda bin.

Ängslandskapet

Efterliknar en slåtteräng med rik blomning av bland annat åkervädd, blåklockor, fibblor och klöver. Backlandskapet Ett kulligt landskap med växter som ljung, gökärt, gullris och slåttergubbe. Här efterliknas magra torrbackar med ljung.

Sandlandskapet

Här finns torra miljöer som det ofta blir i gamla sand- och grustäkter. Typiska växter i området är monke, rotfibbla, käringtand och harklöver.

Dammen

En större damm med svagt sluttande stränder har skapats och planterats fuktmarksväxter som ängsvädd, rödtoppa och strätta.

Blommande träd och buskar

Blommande träd och buskar är en väsentlig del i Biparadiset då de utgör viktiga näringskällor för många vilda bin. Exempel på arter som planterats in är hagtorn, äppelträd, nyponros, vinbär, slån, lönn, lind och sälg. Plantorna har hämtats från reservatet i omgivningen.

Detta är gaddsteklar

Bin

Omfattar både så kallade solitära bin som inte bildar samhällen och humlor som lever i samhällen. Bin är vegetarianer och föder upp sina larver med pollen. Det finns närmare 300 svenska biarter.

Rovsteklar

Är nära släkt med bin men är rovdjur och föder upp sina larver med andra insekter eller spindlar. Varje art är specialiserad på ett visst byte. Rovsteklarna bildar inga samhällen. Det finns 160 olika svenska arter.

Vägsteklar

Spensliga steklar som föder upp sina larver med spindlar. Några arter är matparasiter på andra vägsteklar, det vill säga de lägger ägg i andra arters bon. Detta parasitiska levnadssätt har även flera bin och rovsteklar. 62 olika svenska arter finns.

Getingar

Omfattar både sociala och solitära arter. Det finns 51 svenska arter. Getingarna är rovdjur, men liksom andra steklar som föder upp sina larver på rov, besöker gärna de vuxna getingarna blommor för att dricka nektar.

Senast uppdaterad: 7 december 2021