Äldreomsorg

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. De flesta insatser behöver du ansöka om. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Under Hjälp och stöd i menyn kan du läsa om olika former av insatser och nedan beskrivs hur du ansöker och vad som händer med din ansökan.

Så här ansöker du

Du kan ansöka via vår e-tjänst eller använda blanketterna nedan. Vill du istället göra en muntlig ansökan kan du nå en handläggare via kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Efter att din ansökan inkommit till kommunen tar en handläggare kontakt med dig och ni samtalar om vad du behöver hjälp med. Du kan behöva lämna intyg exempelvis från läkare, arbetsterapeut eller liknande.

Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

Du får ett beslut hemskickat

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig. 

Om du vill överklaga

Är du missnöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha ditt beslut ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan ställs till Förvaltningsrätten men du skickar in den till omsorgsnämnden. I det beslutsmeddelande du fått hemskickat finns all information om hur du överklagar och vart din överklagan ska skickas. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Efter att du fått ditt beslut

Handläggaren skickar, efter ditt samtycke, beslutet och utredningen till den utförare som blir ansvarig för att din beviljade hjälp utförs. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska genomföras, detta skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet tillsammans med dig.

Uppföljning

Efter cirka fyra veckor följer handläggaren upp om din insats har påbörjats. Enhetschefen/verksamhetschefen ansvarar för att din genomförandeplan upprättas. Därefter följs ditt beslut upp årligen eller vid behov.

Om dina behov ändras är du skyldig att  meddela handläggaren om det. Då kommer beslutet att prövas på nytt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2018
Stöd och omsorg