Sekretess, tystnadsplikt och dokumentation

All personal inom vård och omsorg har sekretess och tystnadsplikt.

Det innebär att man varken i ord, handling eller skrift får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd, service och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Detta gäller inte bara omsorgspersonal, utan även administrativ personal, chefer, tolkar, praktikanter och förtroendevalda.

Sekretess och tystnadsplikt gäller även efter det att personalen slutat sin anställning i Växjö kommun.

Dokumentation

All personal är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera, detta kallas social dokumentation. Personalen skriver om det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd och hjälp. Dokumentationen ska vara korrekt, väsentlig, ändamålsenlig och lätt att förstå. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel:

  • Utredning
  • Social journal
  • Genomförandeplan

Därför dokumenterar personalen

All personal är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera, för att:

  • verksamheten ska kunna följa upp att du får den hjälp och det stöd som du har rätt till
  • personalen ska kunna planera stödet hos dig på ett bra sätt
  • säkerställa att hjälpen och stödet, det vill säga insatserna, är av god kvalitet
  • all personal ska arbeta med samma målsättning

Genomförandeplan

En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och på vilket sätt en beslutad insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för hjälpen och stödet. Genomförandeplanen utformas tillsammans med dig och/eller någon som du vill ska företräda dig.

Rättighet att läsa

För dokumentationen gäller sekretess. Det är bara den personal som ger dig hjälp och stöd som får läsa det som dokumenteras om dig. Om du har en god man eller förvaltare förordnad har den också rätt att läsa det som skrivs om dig. Dokumentationen ska förvaras så att inga obehöriga får tillgång till den.

Du får läsa dokumentationen om dig

Du har rätt att läsa den sociala dokumentationen som rör dig. Om du vill ta del av vad personalen skrivit ska du vända dig till den som är ansvarig för din personakt. Den som är ansvarig är handläggaren eller enhetschefen/verksamhetschefen.

Din anhörige, eller annan närstående får ta del av det som skrivits om dig, om du själv först gett ditt godkännande till detta.

Senast uppdaterad: 23 juni 2022