God man i förmyndares ställe

God man kan förordnas för en underårig vid specifika tillfällen då förmyndaren/förmyndarna är förhindrade att utöva sitt uppdrag.

Som exempel kan nämnas föräldrars sjukdom eller längre fängelsevistelse. God man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken förordnas även för utländska barn som kommer till Sverige utan medföljande föräldrar, men som har uppehållstillstånd om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Uppdraget innebär i detta fall att företräda barnet i alla frågor som rör dennes tillgångar och angelägenheter kring tillgångarna. Det betyder inte med automatik att gode mannen ska omhänderta barnets egendom. Det ingår inte i uppdraget att företräda barnet i personliga angelägenheter som inte kan hänföras till barnets ekonomi. 

Senast uppdaterad: 13 december 2023