Bouppteckning och arvskifte

Om ett barn är delägare i ett dödsbo kräver detta särskild handläggning och samtycke till egendomens fördelning av överförmyndarnämnden. Samma regler gäller för både föräldraförmyndare och förordnade förmyndare som blivit utsedda av tingsrätten.

Checklista för bouppteckning och arvskifte

 • Observera! Om någon av föräldrarna är delägare i samma dödsbo som barnet kan föräldrarna inte samtidigt företräda barnet. överförmyndarnämnden måste i sådana fall tillsätta en god man,
  enligt 11 kap 2 § föräldrabalken, som företräder barnet i just denna rättssak.
 • Förmyndarna ska bli kallade till bouppteckningen som ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till Skatteverket för registrering.
 • Förmyndare får som huvudregel inte göra arvsavstående för den omyndiges räkning, enligt FB 15:6.
 • Ska en bostadsrätt eller fastighet i dödsboet säljas krävs överförmyndarnämnden samtycke. Se anvisningar angående köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt.
 • Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling upprättas. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndarnämnden om varför det inte skett.
 • Förmyndarna ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndarnämnden för beslut om samtycke till egendomens fördelning. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska godkänna arvskiftet innan det sänds till överförmyndarnämnden. Barn som är över 16 år ska också ha fått möjlighet att yttra sig om arvskiftet före förmyndarna ansöker om samtycke från överförmyndarnämnden.
 • Så snart skiftet är verkställt genom att den omyndige erhållit arvet på sitt bankkonto, eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska förmyndarna redovisa detta till överförmyndarnämnden.
 • Då arv till en omyndig överstiger ett basbelopp ska insättning, enligt lag, ske på överförmyndarspärrat konto. Överförmyndarspärr innebär att förmyndarna behöver ansöka om överförmyndarnämndens samtycke för att kunna ta ut medel från det spärrade kontot.
 • I det fall barnet är ensam arvtagare krävs inget arvskifte.

För att överförmyndarnämnden ska kunna fatta beslut om samtycke till arvskiftet måste följande underlag skickas in till överförmyndarnämnden:

 • Bouppteckning (registrerad vid skattemyndigheten)
 • Eventuellt testamente
 • Arvskifte som godkänts av samtliga dödsbodelägare
Senast uppdaterad: 13 december 2023