Fastighet och bostadsrätt

För att överförmyndarnämnden ska ge samtycke till köp och försäljning av fastighet ska ett antal handlingar insändas till överförmyndarnämnden. Handlingarna skickas in till överförmyndarnämnden när fastigheten/bostadsrätten är såld/köpt.

Checklista och handlingar vid köp och försäljning av fastighet/bostadsrätt

För att överförmyndarnämnden ska lämna samtycke till köp och försäljning av fastighet/bostadsrätt ska följande instruktion följas, samt nedanstående handlingar lämnas till överförmyndarnämnden när det finns ett upprättat avtal om överlåtelsen:

 • Ansökan om samtycke till överlåtelsen förordnad god man (om sådan finns) eller båda förmyndarna. Ansökan ska innehålla en beskrivning av omständigheterna varför fastigheten/bostadsrätten köps eller säljs.
 • Yttrande eller samtycke från barnet om barnet är över 16 år.
 • Kopia av underskrivet köpekontrakt. Notera att överlåtelsen skall villkoras med att överförmyndarnämnden skall godkänna överlåtelsen.
 • Budlista eller anbudslista om försäljningen gjorts på öppna marknaden. Om försäljning skett på öppna marknaden ska även objektbeskrivning/prospekt lämnas.
 • Värdering av fastigheten. Om försäljning skett på öppna marknaden är det tillräckligt att fastigheten värderas av auktoriserad fastighetsmäklare som ombesörjer försäljningen.
 • Om försäljning inte skett på öppna marknaden krävs värderingsintyg från två oberoende auktoriserande värderingsmän.
 • Om objektet säljs/köps och mäklare inte anlitas krävs det två oberoende värderingsintyg gjorda av opartiska auktoriserade värderingsmän.
 • Fastighetsinformation som visar ägare av fastigheten, taxeringsvärde, samt gravationsbevis som visar vilka pantbrev som är uttagna (gärna utdrag från fastighetsinfo).
 • Uppgift om dödsbo om försäljningen sker inom ramen för ett dödsbo. Detta gäller även då barnet är delägare i ett dödsbo som säljer fastighet eller bostadsrätt.

Vid köp kan flera olika beslut krävas, till exempel uttagsmedgivande, skuldupptagning och pantförskrivning. För att få dessa beslut ska olika ansökningar skickas till överförmyndarnämnden i god tid innan tillträdet.

Beslutet om samtycke skickas till god man/förmyndare/barnet

 • Efter genomförd fastighetsförsäljning ska köpeskillingen redovisas senast 30 dagar efter tillträdet. Redovisning sker genom att kopior av likvidavräkning, samt insättningskvitto, som visar att pengarna är insatta på ett överförmyndarspärrat konto i huvudmannens namn, sänds till överförmyndarnämnden.
 • Om du företräder barnet som god man för att bevaka rätt vid köp eller försäljning av fastighet/bostadsrätt – Kom ihåg att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört.
Senast uppdaterad: 12 april 2024