Fastighet och bostadsrätt

För att överförmyndarnämnden ska ge samtycke till köp och försäljning av fastighet ska ett antal handlingar insändas till överförmyndarnämnden. Handlingarna skickas in till överförmyndarnämnden när fastigheten/bostadsrätten är såld/köpt.

Checklista och handlingar vid köp eller försäljning av fastighet

  • Ansökan om samtycke till överlåtelsen förordnad god man (om sådan finns) eller båda förmyndarna. Ansökan ska innehålla en beskrivning av omständigheterna varför fastigheten ska köpas eller säljas.
  • Kopia av underskrivet köpekontrakt. Notera att överlåtelsen skall villkoras med att överförmyndarförvaltningen skall godkänna överlåtelseavtalet.
  • Värderingsintyg från en opartisk auktoriserad värderingsman. Om det är en mäklare, i egenskap av auktoriserad värderingsman, som gör värderingen får inte samma mäklare eller mäklarbyrå genomföra försäljningen eller köpet. Registrerad fastighetsmäklare ska genomföra försäljning eller köp. Försäljning ska ske på den öppna marknaden och inkludera annonsering. Om objektet säljs/köps och mäklare inte anlitas krävs det två oberoende värderingsintyg gjorda av opartiska auktoriserade värderingsmän.
  • Yttrande från den omyndige om denne är över 16 år.
  • Taxeringsbevis som visar senaste taxeringsvärde.
  • Gravationsbevis som visar vilka pantbrev som är uttagna (gärna utdrag från fastighetsinfo).
  • Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo. Detta gäller även då huvudmannen är delägare i ett dödsbo som säljer fastighet eller bostadsrätt.
  • Vid köp kan flera olika beslut krävas, t ex uttagsmedgivande, skuldupptagning och pantförskrivning. För att erhålla dessa beslut ska olika ansökningar insändas till överförmyndarnämnden i god tid innan tillträdet.

Beslutet om samtycke skickas till god man/förmyndare

  • Efter genomförd fastighetsförsäljning skall köpeskillingen redovisas till överförmyndanämnden inom 30 dagar från att överlåtelsen skedde. Redovisning sker genom att kopior av likvidavräkning samt insättningskvitto, som visar att pengarna är insatta på ett överförmyndarspärrat konto i den omyndiges namn, sänds till överförmyndanämnden.
  • Om du som enbart är förordnad god man för att bevaka rätt vid köp eller försäljning av fastighet/bostadsrätt – Glöm ej att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört!
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022