Kapitalplaceringar

Som huvudregel gäller att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas och placeras till barnets bästa, med vissa undantag. Föräldrars fria förvaltning övergår i så kallad kontrollerad förvaltning när barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Kontrollerad förvaltning innebär bland annat att överförmyndarens samtycke krävs till kapitalplaceringar, enligt 13 kap 5-6 § föräldrabalken. 

För förordnade förmyndare, som blivit utsedda av tingsrätten, gäller samma regler som vid kontrollerad förvaltning, oavsett storleken på barnets tillgångar.

Följande undantag kräver inte överförmyndarens samtycke

  • Skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun.
  • Skuldförbindelser som utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen överensstämmer med den som gäller i Sverige.
  • Andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen överensstämmer
    med den som gäller i Sverige.
  • Utlåning av medel mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet (Utlåning av huvudmannens medel anses således som kapitalplacering och kräver i övrigt därför överförmyndarens samtycke).

Övriga placeringar än ovan nämnda kräver överförmyndarens samtycke. Skriftlig ansökan ska inges från samtliga förmyndare som beskriver skälet till placeringen, vilket belopp det rör sig om samt en beskrivning av placeringsformen jämte villkor om dessa förhållanden inte är allmänt kända.

Senast uppdaterad: 13 december 2023