Uttagsmedgivande

Ibland kan det behövas ett uttagsmedgivande för att kunna ta ut medel från ett överförmyndarspärrat konto.

Utbetalning till spärrat konto

Av lag följer att när ett barn får en utbetalning som överstiger ett prisbasbelopp på grund av arv, försäkring, ersättning enligt brottsskadelagen eller dylikt måste pengarna sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Överförmyndarnämnden har därutöver också möjlighet att besluta om att ett barns konton ska spärras från uttag (s.k. överförmyndarspärr), om särskilda skäl finns. Ett sådant skäl kan vara att föräldrarna använt barnet tillgångar till sådant som inte kommit barnet tillgodo.

Ansökan om uttag från spärrat konto

Ett överförmyndarspärrat konto innebär att förmyndarna behöver ansöka om överförmyndarnämndens samtycke för att kunna ta ut medel från det spärrade kontot. Samma regler gäller för både föräldraförmyndare och förmyndare som förordnats av tingsrätten.

Vid ansökan om uttag har överförmyndarnämnden att se till föräldrabalkens krav på att den omyndiges medel i skälig omfattning används till dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Därtill ska överförmyndarnämnden tillse att den omyndige inte får betala sådant som ryms inom föräldrarnas försörjningsplikt. Vid bedömningen ska den omyndiges ålder, föräldrarnas villkor samt övriga individuella förhållanden vägas in.

En ansökan om uttag från ett överförmyndarspärrat konto ska innehålla:

  • Barnets och förmyndarnas personuppgifter
  • Vilket belopp som önskas tas ut samt från vilken bank och bankkonto
  • Syfte med uttaget och ev. underlag (beskrivning av vad pengarna ska användas till)
  • Samtliga förmyndares underskrift
  • Barnets underskrift om denne är över 16 år

Vid första ansökan om uttag från ett barns överförmyndarspärrade konto ska även en förteckning över barnets samtliga tillgångar lämnas till överförmyndarnämnden, om sådan inte lämnats tidigare. Föräldrarna ska även lämna var sin redogörelse över föräldrarnas inkomster och tillgångar. Redogörelsen ska lämnas för att avgöra om föräldrarna har sådana inkomster eller tillgångar att det som uttaget avser ska anses rymmas inom föräldrarnas försörjningsplikt.

Observera att enbart överföring av medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte är att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två överförmyndarspärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av överförmyndarnämnden.

Senast uppdaterad: 13 december 2023