Bouppteckning och arvskifte

Om din huvudman är dödsbodelägare i ett dödsbo måste du tänka på att detta kräver särskild handläggning och samtycke av överförmyndarnämnden.

Som god man eller förvaltare krävs det också att du är aktiv i att se till att bouppteckning och arvskifte genomförs så snart som möjligt. På denna sida finner du en anvisning och checklista över vad du ska tänka på vid bouppteckning och arvskifte.

Observera att om du som ställföreträdare, eller någon annan som du företräder, är delägare i samma dödsbo som din huvudman eller ett omyndigt barn som du är förmyndare för kan du inte företräda huvudmannen/den omyndiga. Överförmyndaren måste i sådana fall tillsätta en god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken som företräder huvudmannen/den omyndiga i just denna rättssak. Du som god man ska anmäla till överförmyndarnämnden om du eller någon annan du företräder har del i samma dödsbo.

Anvisning

 • Gode mannen / förvaltaren ska kallas till bouppteckningen som ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska därefter sändas till skatteverket för registrering. Se till att det framgår i bouppteckningen att en god man / förvaltare är förordnad.
 • God man/förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannens räkning enligt FB 15:6.
 • God man/förvaltare ska endast ta del av och inte godkänna ett testamente. Observera att ett testamente kan innebära att Du som god man/förvaltare måste göra förbehåll för laglott.
 • Ska en bostadsrätt eller fastighet säljas krävs överförmyndarens samtycke. Se anvisningar angående köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt.
 • Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling ska upprättas skriftligen. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska en skriftlig redovisning lämnas till överförmyndarnämnden med förklaring om varför arvet inte skiftats.
 • God man/förvaltare ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till överförmyndarnämnden tillsammans med en ansökan om nämndens samtycke. Observera att samtliga övriga dödsbodelägare ska ha godkänt arvskiftet innan det sänds till överförmyndarnämnden. Övriga dödsbodelägares godkännande ska vara med i underlaget som lämnas till nämnden.
 • Så snart skiftet är verkställt genom att den enskilde erhållit arvet på sitt bankkonto, eller om det gäller en fastighet lagfart beviljats, ska gode mannen/förvaltaren redovisa skiftet till överförmyndarnämnden.
 • Då arvet går till en omyndig och överstiger ett basbelopp ska insättning ske på överförmyndarspärrat konto.
 • I de fall make/maka avlider och den överlevande parten är ensam arvtagare krävs inget arvskifte. Eftersom arvskifte inte upprättas krävs inte heller överförmyndarnämndens samtycke. I dessa fall sak dödsboet redovisas till överförmyndarnämnden och gode mannen/förvaltaren ska visa underlag som visar att dödsboet avslutats och att tillgångarna överförts till huvudmannen.

Checklista

För att överförmyndarnämnden ska fatta beslut om samtycke måste följande underlag finnas och bifogas ansökan om samtycke:

 • Bouppteckning, registrerad vid skattemyndigheten.
 • Eventuellt testamente.
 • Arvskifte som godkänts av samtliga dödsbodelägare.
Senast uppdaterad: 26 juli 2022