Fastighet och bostadsrätt

Köp och försäljning av fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom, oftast bostadsrätt kräver normalt överförmyndarnämndens samtycke.

En god man/ förvaltare måste alltid ha överförmyndarnämndens samtycke till att för huvudmannens räkning sälja eller köpa bostadsrätt eller fastighet

För att överförmyndarnämnden ska lämna samtycke till köp och försäljning av fastighet ska följande instruktion följas samt nedanstående handlingar insändas till överförmyndarnämnden när det finns ett upprättat avtal om överlåtelsen:

  • Ansökan från god man eller förvaltare. Ansökan ska innehålla en beskrivning av omständigheterna varför fastigheten ska köpas eller säljas. Det skall klart framgå om huvudmannen kan eller inte kan yttra sig.
  • Samtycke från huvudmannen. Kan inte huvudmannen lämna samtycke ska läkarintyg, eller annan likvärdig utredning, begäras som intygar att huvudmannen ej kan bo kvar i sin fastighet. Maka/make, sambo och närmsta släktingar ska få möjlighet att yttra sig.
  • Värderingsintyg från en opartisk auktoriserad värderingsman. Om det är en mäklare, i egenskap av auktoriserad värderingsman, som gör värderingen får inte samma mäklare eller mäklarbyrå genomföra försäljningen eller köpet. Registrerad fastighetsmäklare ska genomföra försäljning eller köp. Försäljning ska ske på den öppna marknaden och inkludera annonsering. Om objektet säljs/köps och mäklare inte anlitas krävs det två oberoende värderingsintyggjorda av opartiska auktoriserade värderingsmän.
  • Budlista eller anbudslista om försäljningen gjorts på öppna marknaden.
  • Kopia av underskrivet köpekontrakt. Notera att överlåtelsen skall villkoras med att överförmyndarförvaltningen skall godkänna överlåtelsen.
  • Taxeringsbevis som visar senaste taxeringsvärde.
  • Gravationsbevis som visar vilka pantbrev som är uttagna (gärna utdrag från fastighetsinfo).
  • Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo. Detta gäller även då huvudmannen är delägare i ett dödsbo som säljer fastighet eller bostadsrätt.

Vid köp kan flera olika beslut krävas, t ex uttagsmedgivande, skuldupptagning och pantförskrivning. För att erhålla dessa beslut ska olika ansökningar insändas till överförmyndarnämnden i god tid innan tillträdet.

Beslutet om samtycke skickas till god man/förvaltare/förmyndare

  • Efter genomförd fastighetsförsäljning skall köpeskillingen redovisas senast 30 dagar efter tillträdet. Redovisning sker genom att kopior av likvidavräkning samt insättningskvitto, som visar att pengarna är insatta på ett överförmyndarspärrat konto i huvudmannens namn, sänds till överförmyndarnämnden.
  • Om gode mannen enbart är förordnad för att bevaka rätt vid köp eller försäljning av fastighet/bostadsrätt – Glöm ej att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört!
Senast uppdaterad: 20 december 2022