Kapitalplaceringar

De flesta huvudmän, de som har god man, har inga större tillgångar utan kanske enbart en normal pension och ett sparkonto. I de fall som huvudmannen har större tillgångar eller tillgångar placerade i värdepapper och liknande är det viktigt att veta vilka regler som gäller för kapitalplaceringar.

Överförmyndarens samtycke till placering

Som huvudregel krävs överförmyndarens samtycke när en god man/förvaltare ska placera huvudmannens medel. I vissa fall finns det dock undantag från samtyckeskravet. Dessa undantag är följande;

  • Skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun
  • Skuldförbindelser som utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen överensstämmer med den som gäller i Sverige
  • Andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen överensstämmer med den som gäller i Sverige.
  • Utlåning av medel mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet (Utlåning av huvudmannens medel anses således som kapitalplacering och kräver i övrigt därför överförmyndarnämndens samtycke).

Ansökan om samtycke

Övriga placeringar än ovan nämnda kräver överförmyndarnämndens samtycke. Skriftlig ansökan skall inges från gode mannen/förvaltaren som beskriver skälet till placeringen, vilket belopp det rör sig om samt en beskrivning av placeringsformen jämte villkor, om dessa förhållanden inte är allmänt kända.

Vad gäller placering genom utlåning av huvudmannens medel gäller ett krav om att detta skall ske till marknadsmässiga villkor. Även i de fall en sådan placering kräver överförmyndarnämndens samtycke krävs därför säkerhet för lånet i form av panträtt i fast i egendom. Därtill skall placeringen dokumenteras i skuldebrev som innehåller reglering om amortering och marknadsmässig ränta. Till ansökan om sådan placering skall därför bifogas skuldebrev med lånebelopp och övriga villkor, gravationsbevis, taxeringsbeslut och värderingsintyg för den fastighet som skall stå som säkerhet.

Allmänna råd

Som ställföreträdare (förmyndare/god man/förvaltare) är det viktigt att se över din huvudmannens finansiella tillgångar, det vill säga banktillgodohavanden och värdepapper av olika slag. En allmän utgångspunkt är att placeringarna ska vara så säkra som möjligt. En god idé kan vara att sprida tillgångarna mellan flera banker.

Överförmyndaren får inte aktivt rekommendera specifika placeringar

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och får inte rekommendera dig som ställföreträdare att vidta några specifika åtgärder, till exempel att sälja en viss aktiepost eller placera pengar i en särskild fond. Det är därför upp till dig som god man/förvaltare att kontakta respektive bank för att få information om olika alternativ. När du får ett åtgärdsförslag från banken, eller om du har egna förslag kan vi svara på frågor om den föreslagna åtgärden kräver ett tillstånd från oss eller inte.

Överföringar mellan spärrade konton

Att flytta pengar från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto kräver inte tillstånd. Många banker tror felaktigt att en sådan överföring kräver vårt tillstånd, men så är det alltså inte. Det krävs inte heller tillstånd från oss för att flytta pengar från ett spärrat konto i en bank till ett spärrat konto i en annan bank. Mer information om detta går att läsa i Svenska Bankföreningens faktablad Bankärenden för annans räkning Länk till annan webbplats..

Specialfonder kräver tillstånd

När det gäller köp av andelar i olika fonder är vissa fonder tillståndspliktiga, medan andra fonder kan förvärvas utan vårt tillstånd. Finansinspektionen Länk till annan webbplats. har en lista på webben över ”specialfonder”. Fonder på denna lista är tillståndspliktiga. För att hitta listan klickar du dig fram via ”tillstånd”, ”företagsregistret”, ”visa per kategori” och ”specialfond”. På samma sida hittar du också annan värdefull och uppdaterad information.

Den statliga insättningsgarantin

Den statliga insättningsgarantin är på 100.000 euro. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar ett skydd för kundernas insättningar för det fall banken skulle gå i konkurs.

Senast uppdaterad: 13 december 2023