Du som behöver god man eller förvaltare

En god man är en person som ger dig stöd på olika sätt. En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället.

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagathälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man hos tingsrätten. Ditt behov av hjälp ska vara varaktigt eftersom godmanskap ses som en långsiktig insats.

Om du kan få den hjälp du behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara hjälp från anhöriga, fullmakt eller genom insatser via socialtjänsten exempelvis hemtjänst eller boendestöd. En fullmakt kan endast utfärdas av en person som förstår vad det innebär och själv kan kontrollera att den används på rätt sätt.

Eftersom ett godmanskap är frivilligt kan du när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra hos tingsrätten.

Detta kan en god man hjälpa dig med

Den som blir utsedd till god man för dig företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan dig och den gode mannen. Gode mannen sköter betalning av hyra, räkningar och det löpande i vardagen. Den gode mannen får inte göra större åtgärder mot din vilja.

Du har fortfarande rätt att ingå avtal men för att godmanskapet ska fungera är det viktigt att du samarbetar med din gode man.

Du ansöker om hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för person

Ett godmanskap innehåller tre delar. Du anger i ansökan vilka delar du behöver hjälp med.

  • Bevaka rätt innebär att gode mannen företräder dina intressen i olika situationer. T ex ansökningar till myndigheter, kommunen eller försäkringskassan. Det kan även innebära att företräda dig vid försäljning  av bostad, kontakter med fordringsägare, upplägg av avbetalningsplaner, arvskifte eller vid ansökan om skuldsanering.
  • Förvalta egendom innebär att din ekonomi tas om hand, att räkningar betalas och att en budget läggs upp. Det handlar dels om vardagsekonomi men kan även handla om att göra upp en avbetalningsplan på skulder eller förvalta tillgångar så som bankmedel, aktier, fonder mm.
  • Sörja för person innebär att gode mannen genom regelbundna besök ska uppmärksamma dina behov och bevaka dina intressen. Gode mannen ska vara en länk mellan dig och omgivningen och uppmuntra och utveckla dig i dina sociala kontakter, boendet, vården och fritiden. Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att se till att det görs och söka de insatser som finns för det.

Det här hjälper en förvaltare dig med

För vissa personer är det inte tillräckligt med att de får en god man. I stället behövs en förvaltare. Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar, om du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig.

Till skillnad från godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt. Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som bestämmer om din ekonomi.

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar om du ska få en förvaltare.

Ersättning till gode män och förvaltare

En god man eller förvaltare har rätt till ersättning i form av ett arvode. Om din bruttoinkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp och/eller har tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp står du själv för arvodet. Om dina inkomster eller tillgångar understiger ovan nämnda belopp betalar kommunen arvodet.

Kostnad för god man är en av de merkostnader som berättigar till merkostnadsersättning.  

Alternativ till god man eller förvaltare 

Man kan bara få en god man eller förvaltare om det behövs. Om hjälpbehovet kan tillgodoses på något annat sätt, ska det sättet väljas först. Exempel på mindre ingripande insatser är hjäp av nära anhörig, fullmakt, socialtjänstens insatser, boendestödjare, personligt ombud och/eller förmedlingsmedel. Är du bosatt i Växjö kommun och över 65 år finns hjälp att få via seniorlotsen, som kan hjälpa dig att få kontakt till olika hjälpinsatser.

Fullmakt

Om en person behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska angelägenheter och förstår att ta ställning till sina angelägenheter finns det möjlighet för denne att skriva en fullmakt till någon som han/hon har förtroende för (fullmaktstagare). Genom en fullmakt kan den enskilde ge fullmaktstagaren rätt att t ex företräda henne/honom gentemot myndigheter. För att få hjälp med att betala räkningar behver han/hon använda sin banks särskilda fullmaktsblankett.

Hjälp av en nära anhörig

En nära anhörig till en person kan hjälpa denne med att vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen, utan att ha fullmakt (17 kap föräldrabalken). Förutsättningen är att personen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, dvs inte längre kan fatta beslut själv. Som nära anhörig kan man då hjälpa personen med att betala räkningar och ansöka om insatser som rör den dagliga livsföringen, t ex ekonomiskt bistånd, sjukpenning, aktivitetsersättning och andra periodiska stöd.

Under rubriken Relaterade länkar finns en länk till mer information på bankföreningens webbplats.

Den situation som gör att personen behöver hjälp måste ha inträffat efter 18-årsdagen för att det ska vara möjligt att använda de nya reglerna i 17 kap föräldrabalken. Om hjälpbehovet uppstått före 18-årsdagen kan personen behöva en god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten kan upprättas av en person som är myndig medan han/hon fortfarande förstår att ta ställning, och den ska bevittnas av två personer. Fullmakten träder i kraft först när den enskilde inte längre kan fatta beslut själv. Innan dess är det en vanlig fullmakt som får användas för att hjälpa den enskilde.

Öerförmyndarnämnden har inte tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Därför kan nämnden inte i övrigt svara på allmänna frågor om framtidsfullmakter eller ge råd om hur den ska upprättas. Om du har sådana frågor kan du kontakta en jurist för att få hjälp.

Det är inte möjligt att utse överförmyndarnämnden att granska hur framtidsfullmakten sköts enligt 23 § i lagen. Om nämnden får information om att den missbrukas eller missköts har nämnden dock möjlighet att från fullmaktshavaren kräva in redovisning av uppdraget och hur det utförts enligt 25 § samma lag.

Om du tycker att en framtidsfullmakt missbrukas kan du anmäla det till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas av fullmaktshavaren, om denne vid fullgörandet av sitt uppdrag missbrukar sin ställning eller varit allvarligt försumlig.

Om du är innehavare av en framtidsfullmakt och ska utföra en rättshandling där fullmaktsgivaren är din motpart, behöver du kontakta överförmyndarnämnden för att ansöka om en tillfällig god man på grund av jäv.

Om en person har god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, har en framtidsfullmakt ingen verkan i de delar som de uppdragen omfattar.

Boendestödjare

Insatsen boendestödjare har i uppdrag att skapa en förutsägbar och fungerande struktur i vardagen samt att stätta den enskilde i kontakter med myndigheter. Kontakta Arbete och välfärd Växjö kommun för mer information om förutsättningarna att få denna hjälp beviljad.

Personligt ombud

Insatsen personligt ombud riktar sig främst till kommunmedborgare som lider av psykisk problematik. De kan hjälpa den enskilde med att kartlägga och formulera vilka behov som finns och att stätta den enskilde i kontakter med myndigheter som socialtjänsten, sjukvården, Försäkringskassan, Kronofogden med flera, i frågor som rör exempelvis ekonomi och insatser. Kontakta Arbete och välfärd Växjö kommun för mer information.

Förmedlingsmedel

Insatsen förmedlingsmedel är en biståndsinsats som syftar till att hjälpa den enskilde att bättre kunna planera och få kontroll över sin ekonomi. Insatsen innebär att socialtjänsten betalar personens räkningar och portionerar ut de pengar som blir över till den enskilde. Kontakta Arbete och välfärd Växjö kommun för mer information.

Budget- och skuldrådgivning

På budget- och skuldrådgivningen går ni tillsammans igenom skulder för att få en överblick över hur många skulder den enskilde har. Hjälp ges med att räkna ut hur mycket som kan betalas varje månad. De kan även hjälpa till med att ansöka om skuldsanering. Rådgivningen kostar ingenting och man kan vara anonym.

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret ger dig personlig service och att hitta rätt i samhället, samt ge dig större kunskap om dina rättigheter och skyldigheter. Där möter du erfaren personal från Växjö kommun och från Arbetsförmedlingen. De talar svenska, arabiska och somaliska.

Ansöka eller anmäla om behov

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den som ansökan avser (om personen är myndig), av hans eller hennes make/maka eller sambo, närmaste släktingar samt av överförmyndarnämnden. Ansökan skickas direkt till tingsrätten tillsammans med läkarintyg och eventuell social utredning som styrker behovet.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av vem som helst. Socialtjänsten, kommunen och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården har även en skyldighet att anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden. Anmälan skickas till överförmyndarnämnden tillsammans med läkarintyg och eventuell social utredning som styrker behovet. Överförmyndarnämnden utreder om omständigheterna i anmälan är sådana att en ansökan ska göras till tingsrätten om anordnande av godmanskap/förvaltarskap.  

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmäla om behov av god man eller förvaltare

Få god man eller förvaltare, egen ansökan

Senast uppdaterad: 26 juli 2022