Samtal på bistånd

Socialtjänsterna i Kronoberg kan efter avslutad utredning och i samråd med Familjefrid bevilja insatsen "barnsamtal" för barn och unga som upplevt och/eller utsatts för våld i hemmet. Det går även att bevilja samtal för vuxna på bistånd, gäller både utsatta som utövare.

När kan kontakt tas med Familjefrid Kronoberg?

I slutskedet av en utredning och där det finns behov hos barnet/ungdomen för samtal kring sin egen eller någon närståendes utsatthet kan handläggaren kontakta Familjefrid.

En genomförandeplan upprättas tillsammans med Familjefrid Kronoberg då beslut om insats fattats. Föräldrasamtal inleder alltid en insats för barnet. Därefter hålls ett första samtal med den unge och dennes vårdnadshavare. Sen kan samtals-behandlingen med barnet inledas.

Vuxna på bistånd

Målgrupp är vuxna som är utsatta för eller utövare av våld i nära relation och som genom socialtjänst beviljats biståndsbedömd insats för krisbearbetning/behandling.

Praktisk gång

  • När behov av stöd från Familjefrid Kronoberg har identifierats tar ansvarig socialsekreterare kontakt med Familjefrid Kronoberg.
  • Familjefrid Kronoberg fördelar ärendet och ansvarig behandlare tar därefter kontakt med socialsekreteraren för överenskommelse om tid och plats för informationssamtal.
  • Informationssamtal hålls tillsammans med socialsekreterare, klient och behandlare.
  • Om klient samtycker till insatsen skickar socialsekreterare uppdrag till utföraren Familjefrid Kronoberg.
  • Behandlare på Familjefrid Kronoberg ansvarar för att genomförandeplan upprättas tillsammans med klienten utifrån uppdragsbeskrivningen.

Säker hantering av journalanteckningar

Journalanteckningarna görs i ett verksamhetssystemet som endast personal på Familjefrid samt IT samordnare/systemutvecklare har tillgång till. Efter avslutade samtal och uppföljning i genomförandeplanen är gjord samlas all information ihop, skrivs ut och skickas till handläggaren för att läggas i akten.

Kontakter

Senast uppdaterad: 23 februari 2024