Vårdnad, boende, umgänge

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. När barnet har föräldrar som inte är gifta är modern ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan anmäla om gemensam vårdnad om barnet.

Du som är vårdnadshavare är också förmyndare för barnet. Det innebär att du har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Du har ansvar för att försörja barnet, ge omvårdnad, trygghet och behandla barnet väl.

Föräldrar som har separerat

Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Huvudprincipen är att gemensam vårdnad normalt är det bästa för barn eftersom båda föräldrarna då har gemensamt ansvar och ska komma överens i frågor som rör barnet.

En förälder kan också ensam ha vårdnaden om barnet. Att ha ensam vårdnad innebär ett stort ansvar för att hjälpa till och underlätta så att barnet får träffa den andre föräldern och andra närstående.

Den som har ensam vårdnad har också en skyldighet att informera den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan vara viktiga för barnet. Detta gäller exempelvis skolgång, flyttning och sjukdom.

Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn

Den förälder som inte har barnet boende hos sig permanent ska betala underhållsbidrag. Detta gäller oavsett om ni har gemensam vårdnad eller om en av er har enskild vårdnad.

Ni som föräldrar ska själva komma överens om underhållsbidragets storlek utifrån ert barns behov och er ekonomiska situation.

På försäkringskassans webbplats finns ett beräkningsverktyg för att beräkna underhållsbidrag. Länk till annan webbplats.

Samarbetssamtal - en hjälp för att komma överens

Efter en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur man vill lösa vårdnaden, boendet och umgänget för sitt eller sina barn. Då kan ni som föräldrar få hjälp med ett så kallat samarbetssamtal. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.

Samtalet är en hjälp för att ni ska kunna samarbeta och planera utifrån barnets bästa. Meningen är att ni ska hitta bra lösningar för barnet som ni båda kan acceptera.

Gäller konflikten eller svårigheterna i första hand er egen vuxenrelation får ni istället vända er till familjerådgivningen.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Om ni inte har e-legitimation kan ni kontakta oss via kontaktcenter, 0470-410 00, så tar vi emot din ansökan via telefon.

Ansök om samarbetssamtal

Om ni inte kommer fram till någon överenskommelse kan ni vända er till tingsrätten för att få frågan avgjord.

Skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni ansöka om att skriva det i ett avtal som är juridiskt bindande. Ni skriver avtalet hos familjerätten och det är kostnadsfritt.

Innan ett avtal kan godkännas gör familjerätten en utredning för att kunna bedöma om avtalet är till barnets bästa. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade.

När avtalet är godkänt av familjerätten har det samma giltighet som en dom i domstolen. Det betyder att föräldrarna kan ansöka om verkställighet av avtalet hos tingsrätten om avtalet inte följs.

Avtalet gäller till dess att barnet är myndigt, föräldrarna är överens om nytt avtal eller till dess domstol fattat ett nytt beslut i frågan.

Tänk på att ni inte behöver gå till jurist/ombud för att skriva ett avtal. Det är enbart familjerätten som kan godkänna ett juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

Ni ansöker om att skriva avtal via e-tjänsten för samarbetssamtal. Har ni frågor gällande avtal kan ni kontakta familjerätten.

Ansök om samarbetssamtal

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Den 1 mars 2022 infördes ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samtalet är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd som samhället erbjuder. Detta är för att förebygga allvarliga konflikter och, om möjligt, få till en lösning i samförstånd.

Under samtalet får föräldrarna också information om hur domstolsprocessen går till om hur detta kan påverka barnet/barnen. Barnets perspektiv är i centrum.

Samtalet riktar sig till båda föräldrarna, men kan ske med en förälder om det finns särskilda skäl. Efter samtalet skrivs ett intyg om att ni/du har deltagit i informationssamtal. Intyget är giltigt i ett år från samtalet ägt rum.

Samtalet är kostnadsfritt.

Begäran om informationssamtal

Vad innebär vårdnad om barn?

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas, digitalt hos Skatteverket eller hos familjerätten, kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam. Föräldrar kan anmäla till Skatteverket att de vill ha gemensam vårdnad i efterhand om inte det fattats beslut i domstol om vårdnadsfrågan.

Hur får jag ensam respektive gemensam vårdnad?

Om någon av föräldrarna har ensam vårdnad och de är överens om att det bästa för barnet är att ha gemensam vårdnad finns möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal hos familjerätten. Det är också möjligt om man har gemensam vårdnad och anser det vara bäst för barnet om den ene föräldern har ensam vårdnad. Detta kan vara till barnets bästa till exempel om den ene föräldern inte har möjlighet att utöva vårdnaden. Avtal skrivs i den kommun där barnet är folkbokfört.

Familjerätten i Växjö svarar för avtal även när det gäller kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge. Familjerätten gör en utredning för att klarlägga att avtalet är det bästa för barnet. I utredningen kan utredare behöva prata med barn om man bedömer att barnet har en tillräcklig ålder och mognad. Vid samtalet ges barnet information om vad avtalet innebär.

Om ni inte är överens om vårdnaden finns möjlighet till samarbetssamtal hos familjerätten. Ansökan kan göras via e-tjänst på Växjö kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Om ni inte blir överens efter samarbetssamtal eller om samarbetssamtal inte kan genomföras kan man vända sig till tingsrätten för att få ett beslut om frågorna tvisten gäller. Enbart domstol kan fatta beslut om vårdnaden mot den ene förälderns vilja.

Den andra föräldern har ensam vårdnad, men jag vill att vårdnaden ska vara gemensam. Vad kan jag göra?

Om ni kommer överens om att vårdnaden ska vara gemensam och domstol inte fattat beslut om vårdnaden tidigare så går det att göra en anmälan till Skatteverket om att vårdnaden ska vara gemensam i fortsättningen. Det krävs att barnet är folkbokfört i Sverige. Om ni är överens, men domstol har beslutat i vårdnadsfrågan tidigare, går det vända sig till familjerätten för att få ett avtal om vårdnaden upprättat. Är ni inte överens kan ni i första hand prova med samarbetssamtal för att få hjälp att komma överens. Om ni ändå inte blir överens så återstår möjligheten att få vårdnadsfrågan prövad av tingsrätten.

Mitt barn har fyllt 12 år. Får han/hon bestämma vilken av föräldrarna han/hon vill bo hos?

Nej, vårdnadshavarna avgör var barnet ska bo fram till dess att barnet blir myndigt. Kan inte föräldrarna komma överens blir det domstol som avgör.

Barnet får med stigande ålder och mognad mer inflytande över sin situation och barns vilja tillmäts förstås större och större betydelse inför besluten, men det är alltid vuxna som avgör.

Mitt barn vill inte träffa den andra föräldern. Måste han/hon det?

Det finns en tydlig samstämmighet inom forskningen på barn med separerade föräldrar som visar att det är viktigt för de allra flesta barn att träffa och ha en bra relation med båda sina föräldrar. Undantag kan förekomma, exempelvis när en förälder skadat eller utgör en allvarlig riskfaktor för sitt barn. Då behöver den andre/andra föräldern skydda barnet.

Familjerätten möter ofta föräldrar och barn där det har blivit svårt med umgänget med den förälder barnet inte bor hos. Ofta handlar det om att föräldrarna är i konflikt med varandra och inte kan komma överens om hur umgänget ska se ut. Om föräldrarna har en tydligt negativ inställning till varandra eller är starkt känslomässigt påverkade av varandra tar barn intryck av detta. Det blir då svårt för barnet att byta mellan föräldrarna. I svåra fall kan det resultera i att barn vill bryta relationen med den ena föräldern.

Att komma överens är ett föräldraansvar. Boendeföräldern har ett stort ansvar för att hjälpa barnet i kontakten med den andre föräldern. Föräldrar behöver prata med barnet och hjälpa barnet dela med sig av sina tankar, känslor och upplevelser av kontakten med den andra föräldern, men barnet ska inte behöva ta beslutet att välja bort någon av sina föräldrar.

Det finns situationer när en annan vuxen behöver vara med när barnet träffar den andre föräldern. Till exempel om barnet har ett skyddsbehov i förhållande till umgängesföräldern eller barnen och föräldern inte har en trygg relation.

Föräldrar och barn kan få stöd av familjerätten genom samarbetssamtal. Det är viktigt att börja med samtal för att se om man kan hitta vägar att komma överens. Ibland kan praktisk hjälp i form av umgängesstöd behövas; att personal anlitad av familjerätten är med när barnet träffar den andra föräldern. Familjerätten kan erbjuda umgängestöd genom deltagande i umgängesgrupp på familjehuset i Växjö.

Har den andra föräldern alltid rätt till umgänge med sitt barn?

Det är barnet som har umgängesrätt med sin förälder, inte tvärtom! När föräldrar fattar beslut om umgänge för barnet ska ni ta hänsyn till barnets behov och vilja. Barnet får inte fara illa vid umgänget. Det finns en tydlig samstämmighet inom forskningen på barn med separerade föräldrar som visar att det är viktigt för de allra flesta barn att träffa och ha en bra relation med båda sina föräldrar.

Är växelvis boende bra för barn med separerade föräldrar?

När föräldrar har ett bra samarbete och bor ganska nära varandra mår de allra flesta barn bra av att ha tillgång till båda sina föräldrar även i vardagen.

Det har framkommit i forskning att barn som bor växelvis i skolåldern har en bättre hälsa än barn som bor bara hos den ene föräldern. Om det handlar om att föräldrar som väljer växelvis boende har ett bättre samarbete vet man inte.

Vi ska separera och kan inte komma överens om var barnet ska bo och om umgänget. Kan vi få hjälp?

När föräldrar har svårt att komma överens om vad som är allra bäst för sina barn kan de ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten via e-tjänst på Växjö kommuns webbplats. Länk till annan webbplats. Målet för samtalen är att få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten för samtalen är barnets behov.

Vi är överens om vart vårt barn ska bo och hur barnet ska umgås med den andra föräldern. Är överenskommelsen juridiskt bindande?

Föräldrar som är överens kan på egen hand reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vill ni att överenskommelsen ska bli ett juridiskt bindande avtal krävs godkännande av socialnämnden. Vi utreder om det ni kommit överens om stämmer med det som är bäst för barnet. Efter detta kan avtalet godkännas.

Ett godkänt avtal får samma vikt som en dom i domstol. Det betyder till exempel att om avtalet inte följs av någon av er kan den andra begära hos tingsrätten att det ska verkställas (följas).

Vi förstår att det inte är bra för barnen att vi bråkar, men det går ju inte att komma överens. Vad kan vi göra?

Om ni som föräldrar har problem i er relation, det kan handla om otrohet, att någon blivit sviken och lämnad med mera, kan ni vända er till familjerådgivningen. Familjerådgivningen kan också stödja i en separation.

Det går även att få hjälp att skiljas på ett ”bra” sätt. Om föräldrar har svårt att komma överens om barnens situation kan de kontakta familjerätten för råd, stöd och samarbetssamtal.

All forskning är entydig med att barn far illa när föräldrarna är i konflikt. Ju längre tid det pågår desto mer far barnet illa.

En separation innebär för de flesta en stor sorg och ett misslyckande. Man har en gång älskat varandra och haft förhoppningar om ett gemensamt liv. Separationen framkallar hos många en krisreaktion. De flesta klarar sig igenom krisen, går vidare och kan samarbeta om barnen medan andra har större problem.

Den andra föräldern vill inte delta i samarbetssamtal. Är inte föräldrar skyldiga att delta i sådana samtal?

Det går inte att tvinga någon till samtal. Samarbetssamtal är frivilligt och båda föräldrarna måste ha en vilja komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn.

Vi har varit på samarbetssamtal men kommer ändå inte överens – hur gör vi nu?

Om ni inte kan komma överens genom rådgivning och samarbetssamtal kan ni som föräldrar vända er till tingsrätten. De flesta föräldrar anlitar då ett juridiskt ombud till sin hjälp. Vi utreder sedan frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstolen. Det innebär att vi ska utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Våra samtal i utredningen fokuseras därför på barnet. Vår utredning lämnas till tingsrätten som fattar beslut.

Det går inte att komma överens med barnets andra förälder. Jag vill själv bestämma över barnet. Vad kan jag göra?

Ibland kan det bli nödvändigt att vända sig till tingsrätten, men det är viktigt att överväga noga eftersom barnet kommer att fara illa i en vårdnadsprocess.

Oftast tar föräldern kontakt med ett juridiskt ombud som hjälper till med processen i tingsrätten. I de allra flesta fall tar tingsrätten hjälp av familjerättsenheten för att klargöra vad som är bäst för barnet.

Familjerätten gör en så kallad snabbupplysning som innebär att vi träffar föräldrar och barn och tar reda på fakta om barnets livssituation. Familjerätten tar utdrag från socialregister och ibland också från polisens belastningsregister.

Efter att föräldrarna har träffats i en muntlig förberedelse tar tingsrätten ställning till vad tingsrätten behöver för att fatta beslut. Tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal eller att begära en vårdnads/boende/umgängesutredning hos familjerättsenheten. En process i tingsrätten tar minst ett halvår, oftast mer än ett år. Det är en lång tid för barnet att leva i ovisshet.

Vårt barn bor hos mig, men vi har gemensam vårdnad. Kan jag flytta var jag vill med barnen?

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna ta gemensamt ansvar och fatta beslut i större och viktigare frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Att flytta i närområdet så att det inte påverkar barnets kontakt med den andre föräldern brukar inte vara något bekymmer. Vill man flytta så långt att det har konsekvenser för barn och den andre föräldern är det förstås ett beslut som man måste prata om och hitta lösningar kring. Har ni svårt att komma överens kan ni få hjälp med samarbetssamtal.

För att göra adressförändring för barnet behövs en anmälan om flytt till Skatteverket från barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare ska alltså båda skriva under anmälan. Om bara den ena vårdnadshavaren skriver under anmälan, skickas en förfrågan om samtycke per post till den andra vårdnadshavaren. Barn ska vara folkbokförda där de i praktiken bor.

Om barnet inte folkbokförs på den nya adressen kan Skatteverket starta en utredning om var barnet faktiskt bor. Folkbokföring regleras av Folkbokföringslagen. Om du flyttar med barnet utan godtagbara skäl eller utan att ha kommit överens med den andra vårdnadshavaren kan du ha gjort dig skyldig till egenmäktighet med barn och den andra vårdnadshavaren kan vända sig till domstol om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten i Växjö kommun är också till för dig som bor i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommun då det gäller frågor om fastställande av föräldraskap, adoption samt frågor om vårdnad, boende och umgänge för separerade föräldrar.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024