Lagen om stöd och service, LSS

Alla har rätt till ett gott och självständigt liv. För dig som har en funktionsnedsättning finns det en lag, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som ger dig rätt att få den hjälp du behöver.

Vem kan få insatser enligt LSS?

LSS-insatser kan sökas av personer som tillhör någon av de tre grupperna som kallas LSS personkrets

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De här insatserna kan du få enligt LSS

 • Rådgivning och annat personligt stöd
  (Vänd dig till Barn- och ungdomshabiliteringen eller Vuxenhabiliteringen på Region Kronoberg).
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Biträde av kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet (för personer som tillhör personkrets 1 eller 2)

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 22 juni 2022