Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslutet klart: Evelid blir kompetenscentrum

Vid dagens sammanträde beslutade omsorgsnämnden om att förändringen på Evelid ska genomföras. Beslutet innebär att Evelid blir omsorgens kompetenscentrum för vård och omsorg på tillfälliga placeringar och att alla tillfälliga platser inom omsorgsförvaltningen ska samlas där.

I begreppet tillfällig plats ingår växelboende, korttidsvård, palliativ vård, trygghetsboende och väntplats. I kommunen finns i dag möjlighet till max 75 tillfälliga platser spridda över flera orter och enheter. Genom att få en stor samlad enhet för tillfälliga placeringar ges bättre förutsättningar för att ta tillvara samtliga kompetenser i verksamheten, öka kvalitet och trygghet samt utveckla vård och omsorg för omsorgstagare och patienter i Växjö kommun. Både på kort och lång sikt.

I dag används redan många av boendeplatserna på Evelid för tillfälliga placeringar. I samband med förändringen kommer de korttidsplatser och växelvårdsplatser som idag finns på Ingelshov att flyttas till Evelid. Under året kommer även de fem platserna för palliativ vård som finns på det särskilda boendet Birka att flytta till Evelid. Samtliga platser på Birka kommer att användas för särskilt boende och där blir det en mer sammanhållen verksamhet.

– För att möta framtidens behov behöver vi göra vissa förändringar redan nu, säger omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M). Vi vill erbjuda bästa omsorg och vård vilket blir betydligt lättare när kompetensen är samlad på ett ställe. Även kontinuiteten, samordningen och vårdplaneringen blir bättre. Vi ser i och med detta också en möjlighet att bättre kunna använda platserna på särskilt boende inom kommunens verksamheter som idag står tomma.

För att ge utrymme för totalt 75 tillfälliga platser på Evelid kommer de omsorgstagare som idag har särskilt boende på Evelid att erbjudas plats på livärdig enhet i det kommunala beståndet. Det är ca 30 personer som berörs.

– Vi har som ambition att samtliga omsorgstagare ska vara på plats i sitt nya boende under hösten 2019, säger förvaltningschef Ewa Ekman. Vi vet av erfarenhet att en flytt kan upplevas både oroande och svår förvåra omsorgstagare. Vi ska göra allt som är möjligt för att lugna, underlätta, vara tillgängliga för frågor och stöd till våra äldre och deras närstående. Samma sak gäller berörda medarbetare. Tidsaspekten kan upplevas som onödigt kort men vår erfarenhet från Hovslund är att en utdragen tidsperiod för förändring inte är bättre.

I dagens beslut ingår också ett uppdrag till omsorgsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att omvandla Bågen till ett trygghetsboende under 2020.

Senast uppdaterad: 7 november 2019