Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fortsatta satsningar på psykisk hälsa

Växjö kommun fortsätter satsa på psykisk hälsa. Under 2020 genomförs insatser inom bland annat anhörigstöd, brukarinflytande. En ny modell har införts för att föräldrar med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning ska kunna få stöd i sin föräldraroll.

Enligt en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och regeringen ska landets kommuner och regioner jobba mer med insatser för psykisk hälsa. Det finns också pengar att söka för detta och 2019 fick Växjö kommun 3,1 miljoner kronor att använda för insatser och får troligen samma summa under 2020. Satsningarna görs i samarbete med regionen, andra kommuner och brukarföreningarna.

- Växjö ska vara en föregångskommun i att möta och ta hänsyn till människors olika funktionsvariationer. Stöd till dessa människor är prioriterat. Fler ska känna självständighet och växla utanförskap mot en trygg arbetsgemenskap. Våra ordinarie insatser ska utvecklas utifrån evidens. Ett bra exempel är hur boendestödet förstärkts med ett familjeorienterat arbetssätt, säger Oliver Rosengren (M). kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Stöd i föräldrarskapet

För att bättre kunna möta behoven hos personer med psykisk funktionsvariation kommer träffpunkternas verksamheter att utvecklas och Växjölöftets sysselsättning breddas till att även inkludera daglig verksamhet. Hur införande av verksamhet som främjar möjlighet till arbete för personer med missbruk kan inkluderas i Växjölöftet sysselsättning 2.0, ska utredas. Under 2020 fortsätter satsningar på föräldrar med psykisk funktionsnedsättning.

- Föräldrar som har boendestöd och psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning ska kunna få stöd i sitt föräldraskap av boendestödjare, som nu även kan ge stöd i föräldrarollen. En modell som varit igång i två år och som vi under 2020 fortsätter arbeta vidare utifrån, berättar Kristin Jeansson.

Anhörigstöd

Satsningar på anhörigstödet fortsätter med bland annat den så kallade anhörigveckan. Växjö kommun har också anställt en arbetsterapeut som ger stöd till personer med ekonomiskt bistånd, för att på så sätt öka möjligheterna till arbete eller studier. Dessutom kommer förvaltningen arbete och välfärd, i samverkan med omsorgsförvaltningen, göra satsningar på äldre och ofrivillig ensamhet.

Det är också viktigt att alla som möter personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) har kunskap om hur man ger ett bra bemötande. Därför har förvaltningen arbete och välfärd på Växjö kommun ett antal så kallade NPF-ambassadörer som informerar och utbildar för att öka personalens kunskaper om neuropsykiatriska funktionsvariationer. Liknande satsning genomförs också inom Utbildningsförvaltningen, som valt att kalla det tillgängliga lärmiljöer.

Senast uppdaterad: 21 december 2020