Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att kommunen har hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) skapar och följer upp rutiner, ansvarar för avvikelserapportering och för delegering inom hälso- och sjukvården. Ett annat viktigt arbetsområde är utveckling av kommunens hälso- och sjukvård.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en omsorgstagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Du kan kontakta MAS om du har frågor eller synpunkter på den vård du har fått eller om du har synpunkter på hur du blivit bemött i vården.

Du når medicinskt ansvarig sjuksköterska via kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 11 september 2023