Cykelöverfart och cykelpassage

Cykelpassager och cykelöverfarter används av dig som cyklar eller kör moped klass II för att korsa en väg. I Växjö stad finns cykelöverfarter på vissa sträckor för att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken.

Detta gäller vid övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter

Vid övergångsställen har bilisten väjningsplikt mot gående ute på eller gående som ska gå ut på övergångsstället. Den gående ska ta hänsyn till bilens avstånd och hastighet.

Cykelpassager ligger oftast intill övergångsställen och visas med brutna linjer, målade fyrkanter. Grundregeln för en cykelpassage eller övergångsställe med kombinerad cykelpassage, är att cyklisten har väjningsplikt mot biltrafiken. Cyklisten ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och korsa vägen endast när det kan ske utan fara. Bilisten som närmar sig cykelpassagen ska anpassa sin fart till cyklisterna som korsar vägen. När fordon som har svängt i en korsning och korsar en cykelbana med cykelpassage, ska fordonen lämna företräde till cyklisten.

Cykelöverfarter känns igen genom trafikmärket:

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan. Därför är det viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren uppmärksammar cyklisten. När du som cyklist kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordo­nen som närmar sig överfarten.

Viktigt att tänka på vid cykelöverfart

Väjningsplikt ska lämnas av fordonsförare: Vid en cykelöverfart har biltrafiken väjningsplikt mot cyklisten både när cyklisten befinner sig på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Anpassa hastigheten: Vid cykelöverfarten finns farthinder för att hastigheten för motorfordon ska anpassas till max 30 km/h.

Var uppmärksam på fordon och cyklister som kommer – sök ögonkontakt.

Förbud mot omkörning: Fordonsförare får inte köra om strax före eller på en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart.

Det är förbjudet att stanna eller parkera närmare än 10 meter före en cykel­passage eller cykelöverfart.

Bild med cykelöverfart från Transportstyrelsen.

Cykelöverfarter finns på följande ställen

Längs med huvudcykelvägen till Hovshaga via Liedbergsgatan/Kungsgårdsgatan:

 • Hovshaga centrum, i höjd med den nya rondellen
 • Vingavägen
 • Brittsommarvägen
 • Ringsbergsvägen

Längs med huvudcykelvägen till Sandsbro:

 • Pinnmovägen
 • Deltavägen

Längs med Storgatan:

 • Västerledsrondellen
 • Vikingarondellen
 • I 11 rondellen
 • infarten till ishallens parkering

Längs med Sandsbrovägen:

 • Lineborgsrondellen
 • Ekebovägen
 • Skogslyckerondellen
 • Norra hovsrondellen
 • Norremarksrondellen (Norremarksvägen)
 • Munkagårdsrondellen

Längs med Söderleden:

 • Södra allérondellen

Längs med huvudcykelvägen till Vikaholm på Teleborg:

 • Vallviksvägen
 • Furutåvägen

Längs med huvudcykelvägen mellan Österleden och Bergsnäs (Mörners väg)

 • Smedjerondellen
 • Arabyrondellen
 • Ulriksbergsrondellen
 • Höstvägen
 • Hovsrondellen
 • Skogslyckevägen

Längs med huvudcykelvägen till Bredvik vid Bäckaslöv:

 • Bokhultsvägen

Övriga sträckor med cykelöverfarter

 • Öjabyvägen, vid skolan
 • Hjalmar Petris väg
 • Rotunda
 • Segerstadsvägen
 • Theodor Cronquists gata,
 • Rondellen vid Björnvägen/Evedalsvägen

Vem omfattas av begreppet cyklist enligt lagen?

Bestämmelser om cyklister gäller även för den som kör moped klass II samt för den som kör en rullstol i högre fart än gångfart.

Vad gäller för övergångsställe, cykelpassage och cykelöverfart?

Övergångsställe:

Övergångsställe markeras med vägmarkering och vägmärke. Fordonsförare, vilket också cyklister är, har väjningsplikt mot gående som befinner sig på eller är på väg ut på övergångsställe. Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Cykelöverfart:

Cykelöverfart har vägmarkering och vägmärken samt farthinder.

Cykelpassage:

Cykelpassager är markerade med vägmarkering för cykelpassage. Vid cykelpassage har cyklister väjningsplikt mot fordonsförare. Vid cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Detta är den generella regeln, men vid vissa speciella fall har fordonsföraren väjningsplikt, till exempel om du kommer ut ur en cirkulationsplats eller svängt i en korsning och ska passera en obevakad cykelpassage. Då ska fordonsföraren köra i en låg hastighet och ge cyklister och mopedister (klass II) tillfälle att passera.

Kan inte cyklister hamna i döda vinkeln?

Fordonsförare, vilket också cyklister är, ska anpassa hastighet efter trafiksituation. Sök alltid ögonkontakt och visa hänsyn.

Hur ska bilister hinna stanna för cyklister som cyklar fort?

Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklister som befinner sig på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten men det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren uppmärksammar cyklisten. När du som cyklist kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordonen som närmar sig överfarten.

Växjö kommun och polismyndigheten: vem gör vad?

Växjö kommuns ansvar är att skapa en säker trafikmiljö för samtliga trafikanter men det går inte att bygga bort alla trafikproblem. Mycket handlar om hur vi tänker och agerar för att skapa ett samspel i trafiken. Det finns trafikregler som reglerar hur vi ska agera men det krävs ett eget ansvar hos alla trafikanter att följa reglerna.

Polismyndigheten kontrollera att trafikanter följer trafiklagar.

Varför inför Växjö kommun den här nya lagen med cykelöverfarter?

Vi vet att fler väljer att cykla om de rätta förutsättningarna finns och just säkerheten i trafik är för många en avgörande faktor. Cyklisterna är en mycket viktig del i det hållbara transportsystemet och en tryggare trafikmiljö kommer locka fler att cykla. Cykelöverfarter finns i cirka 30 kommuner i Sverige idag och har funnits sedan 2014. En rapport från Trafikverket som undersökte resultatet av dessa cykelöverfarter visar att olyckorna var färre än innan, men att det behövs en betydligt längre tidsintervall för att säkert kunna konstatera förändringar. Generellt är det viktigt att visa hänsyn i trafiken, att ha samspel och följa trafikregler. Cyklar fler blir det fler lediga parkeringsplatser och bättre framkomlighet för alla trafikanter.

Senast uppdaterad: 23 juli 2024