Cykelöverfarter

I Växjö stad har vi cykelöverfarter på vissa sträckor. De har införts att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken. Bestämmelser om cyklister gäller även för den som kör moped klass II samt för den som kör en rullstol i högre fart än gångfart.

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister, fordonsförare har väjningsplikt mot cyklister. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan. Därför är det viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren uppmärksammar cyklisten. När du som cyklist kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordo­nen som närmar sig överfarten.

Viktigt att tänka på när du ser skylten

Trafikskylt för cykelöverfart

Väjningsplikt ska lämnas av fordonsförare:

Väjningsplikt ska lämnas av fordonsförare både när cyklisten befinner sig på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Anpassa hastigheten:

Vid cykelöverfarten finns det farthinder vilket innebär att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Var uppmärksam: 

Var uppmärksam på fordon och cyklister som kommer – sök ögonkontakt.

Förbud mot omkörning:

Fordonsförare får inte köra om strax före eller på en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart.

Förbud mot att stanna eller parkera på en cykelpassage eller cykelöverfart: 

Det är förbjudet att stanna eller parkera närmare än 10 meter före en cykel­passage eller cykelöverfart.
Skiss över gatuvy med cykelöverfart.

Bild med cykelöverfart från Transportstyrelsen.

Cykelöverfarter finns på följande ställen

Längs med huvudcykelvägen till Hovshaga via Liedbergsgatan/Kungsgårdsgatan:

 • Hovshaga centrum, i höjd med den nya rondellen
 • Vingavägen
 • Brittsommarvägen

Längs med huvudcykelvägen till Sandsbro:

 • Pinnmovägen
 • Deltavägen

Längs med Storgatan:

 • Västerledsrondellen
 • Vikingarondellen
 • I 11 rondellen
 • infarten till ishallens parkering

Längs med Sandsbrovägen:

 • Lineborgsrondellen
 • Ekebovägen
 • Norra hovsrondellen
 • Norremarksrondellen (Norremarksvägen)
 • Munkagårdsrondellen

Längs med Söderleden:

 • Södra allérondellen

Längs med huvudcykelvägen till Vikaholm på Teleborg:

 • Vallviksvägen
 • Furutåvägen

Vem omfattas av begreppet cyklist enligt lagen?

Bestämmelser om cyklister gäller även för den som kör moped klass II samt för den som kör en rullstol i högre fart än gångfart.

Vad gäller för övergångsställe, cykelpassage och cykelöverfart?

Övergångställe:

Övergångställe markeras med vägmarkering och vägmärke. Fordonsförare, vilket också cyklister är, har väjningsplikt mot gående som befinner sig på eller är på väg ut på övergångställe. Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Cykelöverfart:

Cykelöverfart har vägmarkering och vägmärken samt farthinder.

Cykelpassage:

Cykelpassager är markerade med vägmarkering för cykelpassage. Vid cykelpassage har cyklister väjningsplikt mot fordonsförare. Vid cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Detta är den generella regeln, men vid vissa speciella fall har fordonsföraren väjningsplikt, till exempel om du kommer ut ur en cirkulationsplats eller svängt i en korsning och ska passera en obevakad cykelpassage. Då ska fordonsföraren köra i en låg hastighet och ge cyklister och mopedister (klass II) tillfälle att passera.

Kan inte cyklister hamna i döda vinkeln?

Fordonsförare, vilket också cyklister är, ska anpassa hastighet efter trafiksituation. Sök alltid ögonkontakt och visa hänsyn.

Hur ska bilister hinna stanna för cyklister som cyklar fort?

Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklister som befinner sig på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten, men det är viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren uppmärksammar cyklisten. När du som cyklist kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordonen som närmar sig överfarten.

Växjö kommun och polismyndigheten: vem gör vad?

Växjö kommuns ansvar är att skapa en säker trafikmiljö för samtliga trafikanter. Men det går inte att bygga bort alla trafikproblem, det handlar om hur vi tänker och agerar för att skapa ett samspel i trafiken. Det finns trafikregler som reglerar hur vi ska agera men det krävs ett eget ansvar hos alla trafikanter att följa reglerna. Växjö kommun instiftar inte trafikregler och kontrollerar heller inte om de följs. Polismyndigheten har i uppgift att kontrollera att trafikanterna följer trafiklagarna.

Varför inför Växjö kommun den här nya lagen med cykelöverfarter?

Vi vet att fler väljer att cykla om de rätta förutsättningarna finns och just säkerheten i trafik är för många en avgörande faktor. Cyklisterna är en mycket viktig del i det hållbara transportsystemet och en tryggare trafikmiljö kommer locka fler att cykla. Cykelöverfarter finns i cirka 30 kommuner i Sverige idag och har funnits sedan 2014. En rapport från Trafikverket som undersökte resultatet av dessa cykelöverfarter visar att olyckorna var färre än innan, men att det behövs en betydligt längre tidsintervall för att säkert kunna konstatera förändringar. Generellt är det viktigt att visa hänsyn i trafiken, att ha samspel och följa trafikregler. Cyklar fler blir det fler lediga parkeringsplatser och bättre framkomlighet för alla trafikanter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021