Detaljplaner

I Växjö kommun planerar vi för hur framtidens Växjö ska se ut, både i och utanför staden. Det gör vi bland annat genom att ta fram detaljplaner. Du som berörd invånare kan lämna synpunkter på planförslagen under tiden de är på samråd eller granskning.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en karta med text som beskriver var och hur vi får bygga, men även vad området får användas till. Marken kan användas till exempelvis bostäder, handel eller industri. Detaljplaners ytstorlek kan variera, vissa planer gäller bara ett par fastigheter medan andra gäller flera kvarter.

Plan- och bygglagen är den lag som i första hand styr planläggning av mark, vatten och byggande.

Det här styr en detaljplan

  • Vad marken får användas till, till exempel bostäder.
  • Hur byggnader och mark får utformas, till exempel area och höjd på hus.

Hur länge gäller en detaljplan?

Varje detaljplan gäller fram till att den upphävs eller ersätts av en ny.

Varje detaljplan har en genomförandetid

Varje detaljplan har en så kallad genomförandetid då du som fastighetsägare har en garanterad rätt att få bygga enligt planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan nu ändras eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. Genomförandetiden är antingen fem, tio eller femton år.

Ansökan om planbesked

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020
Trafik och stadsplanering