Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Campus ska bli en integrerad del av staden

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände idag förslag till ny Campusplan. Campusplanen, som är ett samarbete mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet, pekar ut riktningen för den fortsätta utvecklingen av campus i Växjö. Beslutet innebär att man under hösten kommer att gå ut på samråd med bland annat studenter, fastighetsägare och myndigheter för att samla in deras synpunkter på förslaget.

- Campus är viktigt för att attrahera studenter till Linnéuniversitet i Växjö. För Växjö kommun är det viktigt att campus behåller sin unikitet men samtidigt att studenterna blir en integrerad del av staden. Med campusplanen får vi en tydlig inriktning som gör att vi vid framtida investeringar får ett stadsintegrerat campus, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

I förslaget lyfter man ett flertal punkter för den framtida utvecklingen:

  • Teleborgsvägen föreslås bli en stadsgata för att integrera campus i staden, minska barriäreffekten samt att stärka Teleborgs centrum för service och som mötesplats för både studenter och Växjöbor i stort.
  • PG Vejdes väg utvecklas till en tydlig campusentré för ökad orienterbarhet och trygghet på campus. Biltrafik föreslås tas bort över Universitetsplatsen men busstrafiken kommer att vara kvar. I samband med att det byggs nytt föreslås parkeringar främst finnas i yteffektiva garage eller parkeringshus.
  • Studentbostäder föreslås bland annat byggas längs PG Vejdes väg och vid Tufvan. Den största delen studentbostäder föreslås på sikt byggas längs med Teleborgsvägen när den blir stadsgata.
  • Det innovativa näringslivet är en viktig del i campus och naturliga mötesplatser ska finnas. Videum Science Park föreslås utvecklas och bindas ihop än bättre med universitets lokaler och studenterna.
  • Utveckling av nya ängsytor. Ängar och parker bevaras och utvecklas till mötesplatser för studenter. Alléer och träd bevaras för ett grönt campus och bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden.

- Campus är en plats för utbildning, forskning och samverkan där vi ska sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Fysiska miljöer spelar roll för studenternas studieresultat med bostäder, campuskänsla, urbanitet och grönska. En ny plan förtydligar och möjliggör utveckling av campus kvaliteter som mötesplats för studenter, forskare, samhälle och arbetsliv, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Slutgiltigt beslut om samråd tas av kommunstyrelsen i augusti och av universitetsstyrelsen den 4 juni.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i augusti 2019 uppdrag att tillsammans med Linnéuniversitet ta fram en Campusplan. Under det gånga året har man, tillsammans med Linnéstudenterna och ett flertal fastighetsägare, tagit fram utvecklingsområden som ligger till grund för förslaget. Campusplanen har sin utgångspunkt från de visioner som aktörerna har dels gällande utveckling av fysisk miljö samt Växjö som universitetsstad, dels utifrån strategier gällande utveckling av Linnéuniversitetet och dess kunskapsmiljöer.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022