Nya bostäder och fortsatt god tillgång till naturreservat – ny detaljplan ute på samråd

Idag går ny detaljplan ut på samråd. Detaljplanen med namnet Växjö 13:29 ligger längs Teleborgsvägen vid Teleborgs vattentorn. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga 140 nya bostäder samt att bevara vattentornet och naturreservatet som besöksmål för allmänheten.

Planområdet

2018 ansökte fastighetsägaren till tomten Växjö 13:29 på Teleborg om att planlägga marken för att göra det möjligt att bygga bostäder på området. 2019 meddelade Växjö kommun att man ville pröva byggnation av bostäder på platsen med förutsättning att bebyggelsen ska anpassas så att vattentornet som besöksmål ska kunna finnas kvar. 

Då planområdet angränsar till Teleborgs naturreservat och Teleborgs vattentorn reglerar planen så att dessa värden bibehålls.

- I planen kommer det att vara viktigt med en tydlig avgränsning mellan det privata inom planområdet och det allmänna utanför så att allmänheten även fortsatt ska känna sig fria att röra sig i reservatet och vid vattentornet, säger Ida Arvidsson, planarkitekt.

Planområdet omfattar cirka 1,4 ha mark och i förslaget ska husen byggas som flerbostadshus i 3–6 våningar. För att framtida boende inte ska störas av ljud från vägen och vattentornet, reglerar planen även att bostäderna ska utformas och placeras så att det blir en god ljudmiljö. 

Detaljplaneförslaget är ute på samråd fram till den 4 september. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Mer information om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter

Senast uppdaterad: 8 mars 2022