Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tyck till om förslaget på ny detaljplan för sjukhustomten

Sedan årsskiftet har Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg arbetat för att ta fram ett förslag till ny detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg eventuellt vill bygga ett nytt akutsjukhus. Ett första förslag på ny detaljplan är nu klart och invånare, företag och myndigheter kan lämna synpunkter.  

Under våren har ett flertal utredningar tagits fram för att se hur en byggnation av ett nytt akutsjukhus påverkar platsen, bland annat gällande översvämning, kulturmiljö och trafikflöden. I förslaget till ny detaljplan presenterar kommunen bland annat vilka åtgärder som behöver göras för att skapa:

  • en sjukhusbyggnad på drygt 100 000 kvadratmeter i 8 våningar (cirka 40 meter högt).
  • en grön natur- och parkmiljö runt Helige å.
  • ett område som kan hantera en eventuell översvämning från Helige å.

Ett nytt akutsjukhus kommer också att öka trafiken i området. Förslaget innehåller därför översiktligt vilka behov som krävs för att hantera beräknade trafikflöden till och från det nya akutsjukhuset;

  • en ny trafikplats i korsningen mellan Stora Räppevägen och riksväg 23.
  • en ny tågstation för ökad tillgänglighet för alla Kronobergare.
  • en ny planskild korsning mellan Stora Räppevägen och järnvägen.

- Arbetet med ett akutsjukhus på ny plats i Växjö ställer stora krav på infrastrukturen i området och arbetet pågår för att ta fram detaljerade lösningar för detta, säger Kristina Thorvaldsson, Växjö kommuns projektledare för det nya akutsjukhuset.

Allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 2 november. Efter samrådet kommer förslaget att arbetas om utifrån de synpunkter som kommit in. Under våren 2021 kommer ett nytt förslag att komma ut på granskning då allmänheten återigen kan lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige senast i november 2021.

Slutligt beslut om investering av ett nytt akutsjukhus fattas av Region Kronoberg tidigt 2022. Det nya sjukhuset beräknas stå klart 2028.

Mer information om detaljplanen och ta del av hela samrådshandlingen.

Välkommen på vandring

Den 4 och 11 oktober finns det möjlighet att följa med på en vandring i området för nytt akutsjukhus. Projektledarna kommer då att berätta mer om förslaget.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer: håller säkra avstånd och uppmanar alla att bara delta om man är frisk och symptomfri.

Bakgrund

I maj 2019 tog Region Kronoberg beslut om att planera för en byggnation av ett nytt akut­sjukhus i Räppe. Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om och till i flera omgångar. Eftersom det finns begränsade möjligheter att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden vill Region Kronoberg istället bygga ett nytt sjukhus. Med anledning av beslutet håller Växjö kommun på att ta fram en detaljplan för att se om och hur det är möjligt att bygga ett akutsjukhus på området.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. I detaljplanen prövas platsens lämplighet och hur konsekvenserna av ett nytt sjukhus ska hanteras på platsen. Detaljplanen kommer sedan ligga till grund för beslut om det bygglov som Region Kronoberg måste söka inför byggnation.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022