Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Cirkulationsplatser ska göra korsningar på väg 30 säkrare

Arbetet med kommunens nya verksamhetsområde i Nylanda pågår för fullt. Under veckan börjar Trafikverket ombyggnaden av väg 30 med två nya cirkulationsplatser för att skapa trygga och säkra anslutningar till och från området.

Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin förbereder nu marken för ett nytt verksamhetsområde i Nylanda, i nära anslutning till Växjö flygplats. För att kunna förse det nya området med trafik krävs att två befintliga korsningar byggs om; Trafikplats Öjaby och korsningen mellan riksväg 30 och Nylandavägen. Båda korsningarna ska få varsin cirkulationsplats som ska stå klara hösten 2021.

Arbetet startar den 26 oktober vid den södra korsningen; i anslutning till Trafikplats Öjaby. Där byggs en infart mot Nylanda verksamhetsområde väster om väg 30, samt andra förberedelser för cirkulationsplatsen som ska byggas. I det här skedet kommer dock inte framkomligheten för allmän trafik på väg 30 att påverkas särskilt mycket. Infartsvägen är inledningsvis avsedd för byggtrafik och beräknas bli klar i december i år.

Fortsätter våren och sommaren 2021

I början på 2021 startar arbetet vid den norra cirkulationsplatsen; där väg 30 och Nylandavägen möts. Där ska en ny gång- cykelport börja byggas intill riksvägen, som senare ska lanseras till slutligt läge söder om den nya cirkulationsplatsen.

Det är under sommaren 2021 de nya cirkulationsplatserna kommer ta tydligare form. Det kommer då också innebära viss påverkan på trafiken på väg 30, med tillfälliga förbifarter under några veckor.

- Den ursprungliga tanken var att bygga den södra cirkulationsplatsen under hösten och den norra under sommaren 2021. Men vi har ändrat om lite i planen och gör istället klart så mycket som möjligt vid sidan om vägen nu, för att sedan bygga cirkulationsplatserna under 2021. Men tiden för när projektet ska vara slutfört ändras inte, det är fortfarande hösten 202 som gäller, säger Magne Holm, projektledare på Trafikverket.

Förutom den nya planskilda gång- och cykelpassage som byggs under väg 30 ska de två busshållplatser flyttas söder om cirkulationsplatsen. Gång- och cykelvägen mellan Öjaby och Härlövvägen kommer i fortsättningen korsa vägen planskilt. Allt för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Viktigt för näringslivet i regionen

I maj 2020 vann detaljplanen för nya verksamhetsområdet på Nylanda laga kraft och Växjös nyaste verksamhetsområde har nu börjat ta form på riktigt. Verksamhetsområdet är 140 hektar stort och gör det möjligt för näringslivet att växa.

- Utvecklingen av Nylanda verksamhetsområde är en viktig del i stadens fortsatta expansion och för Växjös roll som regional utvecklingsmotor i södra Sverige, säger Mikael Johansson, projektledare på Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020