Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny Klosterbro på stationsområdet under 2022

Idag gav byggnadsnämnden bygg- och rivningslov för Klosterbron på Växjö stationsområde. Klosterbron upplevs idag som mörk, trång och är inte anpassad efter det flöde av personer som rör sig och kommer att röra sig på bron. Under 2022 kommer bron därför att bytas ut för att ersättas med en bredare bro för ökad tillgänglighet och framkomlighet mellan Södra Bantorget och in i Växjös nya station och kommunhus.

- Med en ny bro över spåren kommer södra och norra sidan att länkas samman allt mer och med ett nytt utseende och bredare bro är förhoppningen att bron upplevs som mer välkomnande och trygg att röra sig på, säger Rickard Karlsson (L), byggnadsnämndens ordförande.

Illustration över nya Klosterbron som går mellan södra och norra sidan in i nya kommunhuset. Bron är i glas med tak i trä.

Illustrationsbild: Sweco

Bron kommer att få ett nytt utseende och byggas i trä med glaspartier.

Arbetet pågår under 2022

Arbetet med att lyfta bort den befintliga bron beräknas ske under påsken 2022. Den nya bron kommer att monteras ihop på Drottninggatan och sedan lyftas på plats. Därefter görs arbeten för att färdigställa bron. Den nya bron öppnar sommaren 2022.

- Det är komplicerat att göra arbeten över järnvägsspår. Den gamla bron ska lyftas bort, fundamenten ska sedan förberedas för den nya bron och den nya bron, som monterats ihop i sin fulla längd vid sidan av spåren, ska lyftas på plats. Detta innebär att vi inte kommer att kunna använda och ta oss över Klosterbron under några månader. Under denna tid kommer du som gående och cyklist att kunna använda Västerbron, säger Sofia Iderheim, projektledare.

Bidrag från Trafikverket

Kommunfullmäktige tog den 17 november investeringsbeslut på 27,5 miljoner för nya Klosterbron. Växjö kommun har beviljats bidrag i form av stadsmiljöavtal från Trafikverket för byte av Klosterbron på max 50 procent av kostnaden för genomförandet. För att få del av detta bidrag måste Växjö kommun, som motprestation, göra ett antal åtgärder. Under förutsättning att Växjö kommun uppfyller åtgärderna uppskattas bidraget för bron bli cirka 11 miljoner kronor. Åtgärderna ska uppfyllas och godkännas av Trafikverket innan kommunen får del av bidraget.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022